PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Hayvan Hastalıkları İle Mücadele Desteklemeleri


Mr.Muhendis
25.06.2012, 10:18
Brusella S-19 Genç aşısı ve şap aşısı yapılmış dişi sığır desteklemesi aşağıdaki esaslara göre yapılır.

a) Dişi sığırlar Türkvet veri tabanına kayıt edilmiş olmalıdır.
b) Dişi sığırlar 2011 yılı içerisinde şap ve 3-6 aylık yaşta iken Brusella S-19 Genç aşısı ile aşılanmış, uygulanan aşılar Türkvet kayıt sistemine işlenmiş olmalıdır.
c) Desteklemeden her sığır bir kez faydalanır.
ç) Türkvet’e her iki aşı kaydı yapıldıktan sonra ölen, kesilen veya satılan sığır sahipleri de desteklemeden faydalandırılır.
d) Desteklemede her iki aşı uygulamasının aynı işletmede yapılması esas olup destekleme aşıların uygulandığı işletmeye ödenir.
e) Yukarıdaki şartları sağlayan dişi sığır sahipleri, 1/10/2011 – 31/12/2011 tarihleri arasında şahsen ya da yetiştirici/üretici örgütleri aracılığı ile il/ilçe müdürlüğüne dilekçe ile müracaatta bulunurlar. Suni tohumlamadan doğan buzağı desteklemesi için yapılan başvurular bu desteklemeye de başvuru olarak kabul edilecektir. Yetiştiricilerden alınan dilekçelerin beş yıl süreyle saklanması örgütlerin sorumluluğunda olup il/ilçe müdürlüklerince talep edilmeyecektir.
f) Desteklemede 15/1/2012 tarihli Türkvet veri tabanı kayıtları kullanılır.
g) İl/ilçe müdürlüklerince müracaatların düzenli yapılması için destekleme ve müracaat koşulları üreticilere yerel imkânlar ile duyularak, gerekli tedbirler alınır.
ğ) Brusella S-19 Genç aşısı ve şap aşısı yapılmış dişi sığır desteklemesi uygulamasında e-ıslah veri tabanından yararlanılacaktır. İl/ilçe müdürlükleri, e-ıslah sistemine kayıtlı olan ya da olmayan yetiştiricilerin sığırlarına ait desteklemeye esas bilgilerin e-ıslah ve Türkvet kayıt sistemlerine, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasının, doğum tarihinin, baba adının, tüzel kişilerin ise vergi numarasının e-ıslah veri tabanına zamanında kaydının yapılmasını sağlar.
h) İl/İlçe müdürlükleri, destekleme için müracaat eden yetiştiricinin 15/1/2012 tarihine kadar e-ıslah veri tabanında tanımlanmasını sağlar.
ı) 31/1/2012 tarihine kadar bu Tebliğde yer alan kriterler doğrultusunda müracaatı olan yetiştiriciler için desteklemeye esas icmal-1 (askı listesi) e-ıslah veri tabanından hazırlanır ve İl/İlçe müdürlüklerince beş gün süreyle üreticilere duyurulacak şekilde askıya çıkarılır. Askı bilgileri imza ile tutanağa bağlanır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise kamu aleyhine olan hâller hariç icmal-1 deki bilgiler doğru kabul edilir. Yapılan itirazlar doğrultusunda kayıt sistemlerinde düzeltmeler yapılır, eksiklikler giderilir.
i) 15/2/2012 tarihli Türkvet verilerinden yararlanarak hazırlanan icmal-2’ler 28/2/2012 tarihine kadar e-ıslah’tan yayınlanır, ilçe müdürlüklerince onaylanır ve il müdürlüğüne gönderilir. Merkez ilçeye ait icmal-2 il müdürlüğü tarafından onaylanır. İcmal-2’ler il müdürlükleri tarafından kontrol edilir, onaylanır ve ödemeye esas olmak üzere 2012 Mart ayı sonuna kadar TÜGEM’e ve KORGEM’e gönderilir.
j) İcmaller, e-ıslah ve Türkvet’ten uygulama esaslarındaki tüm kıstaslar doğrultusunda hazırlanır ve yayınlanır.
k) Bu desteklemenin uygulamasından KORGEM sorumlu olup, desteklemede kullanılacak başvuru dilekçeleri, üye başvuru tablosu, icmal örnekleri TÜGEM tarafından talimatla belirlenir.

Brusella Rev-1 Genç aşısı yapılmış dişi kuzu ve oğlak desteklemesi aşağıdaki esaslara göre yapılır.

a) Dişi kuzu ve oğlaklar 2011 yılı içerisinde 3-6 aylık yaşta iken Brusella Rev-1 genç aşısı ile aşılanmış olmalıdır.
b) Uygulanan aşılar KKKS kayıt sistemine işlenmiş olmalıdır.
c) Desteklemeden her dişi kuzu ve oğlak bir kez faydalanır.
ç) Aşılama yapıldıktan sonra ölen, kesilen veya satılan koyun keçi sahipleri de desteklemeden faydalandırılır.
d) Destekleme aşıların uygulandığı işletmeye ödenir.
e) Yukarıdaki şartları sağlayan dişi kuzu ve oğlak sahipleri il/ilçe müdürlüğüne yetiştirici/üretici örgütleri aracılığı ile ya da şahsen 1/10/2011 ile 31/12/2011 tarihleri arasında dilekçe ile müracaat eder.
f) İl/ilçe müdürlüklerince müracaatların düzenli yapılması için destekleme ve müracaat koşulları üreticilere yerel imkânlar ile duyurularak, gerekli tedbirler alınır.
g) Brusella Rev-1 Genç aşısı yapılmış dişi kuzu ve oğlak desteklemesi uygulamasında damızlık koyun keçi kayıt sistemi veri tabanından yararlanılacaktır. İl/ilçe müdürlükleri, koyun keçi kayıt sistemine kayıtlı olan ya da olmayan yetiştiricilerin hayvanlarına ait desteklemeye esas bilgilerin, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasının, doğum tarihinin, baba adının, tüzel kişilerin ise vergi numarasının veri tabanına zamanında kaydının yapılmasını sağlar.
ğ) İl/ilçe müdürlüklerince, Damızlık Koyun-Keçi Kayıt Sistemi veri tabanından alınan (icmal-1) askı listesi 31/1/2012 tarihine kadar il/ilçe müdürlüklerinde beş iş günü süreyle askıya çıkarılır.
h) Askıya çıkarma tarihi ve saati ile askıdan indirme tarihi ve saati tutanağa bağlanır ve güncel tarihle imzalanması sağlanır.
ı) Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise, kamu aleyhine olan hâller hariç, icmal-1’deki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz.
i) Askı süresinde icmal-1 için yapılan itirazlar, sürenin bitiminden itibaren en geç beş iş günü içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılır.
j) Damızlık Koyun-Keçi Kayıt Sisteminden alınan listeler icmal-2 şeklinde düzenlenip iki iş gününde ilçe müdürlüklerince onaylanır ve en geç iki iş günü içinde il müdürlüğüne gönderilir. Bu işlemler merkez ilçelerde il müdürlüklerince yapılır.
k) İlçelerden gelen onaylanmış icmal 2’ler, il müdürlükleri tarafından beş iş günü içinde Damızlık Koyun-Keçi Kayıt Sisteminden kontrol edilip icmal-3 şeklinde düzenlenerek il müdürlüklerince onaylanıp beş iş günü içinde ödemeye esas olmak üzere TÜGEM’e gönderilir.
l) Bu desteklemenin uygulamasından KORGEM sorumlu olup, desteklemede kullanılacak başvuru dilekçeleri, üye başvuru tablosu, icmal örnekleri TÜGEM tarafından talimatla belirlenir.
(3) Bakanlıkça bruselloz hastalığı ile mücadele kapsamında konjunktival aşılama uygulaması başlatıldığında, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarını aşılatacak yetiştiricilere uygulanacak aşılama destekleri Bakanlıkça açıklanan usul ve esaslar dahilinde yapılacaktır.