PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Hastalıktan Ari İşletmelerin Desteklemeleri


Mr.Muhendis
25.06.2012, 10:17
“Hastalıklardan Ari İşletmeler İçin Sağlık Sertifikası”na sahip olan süt sığırı işletmelerinde bulunan, damızlık boğalar dışındaki, altı ay yaşın üzerindeki erkek hayvanlar hariç, tüm sığırlar için aşağıdaki esaslar dahilinde hayvan başına doğrudan destekleme ödemesi yapılır.
a) Desteklemeden yararlanmak üzere müracaat eden işletmeler için il/ilçe müdürlüğünce İşletme Tespit ve İnceleme Tutanağı düzenlenir. (Ek-25)
b) İşletme asgari teknik ve hijyenik açıdan yeterli olmalı, işletmedeki tüm sığırlar ise, Bakanlık programına uygun olarak küpelenmiş, pasaportu verilmiş ve veri tabanına kayıt edilmiş olmalıdır.
c) Bakanlık tarafından yılı içinde uygulanan programlı şap aşıları yaptırılmış olmalıdır.
ç) İşletmede, yeni gelen hayvanlar için karantina ve gözetim işlevi görecek ayrı bir ünite bulunmalıdır.
d) Hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele kapsamında, işletmedeki hayvanlarda kullanılan ilaç, aşı ve benzeri kayıtların işletmede bulundurulması, kayıt defterine işlenmiş olması, doğum, ölüm ve mecburi kesim tarihlerinin tutulması ve bu kayıtların il/ilçe müdürlüklerince periyodik olarak kontrol edilerek tasdik edilmesi sağlanmalıdır.
e) İşletmede bulunan sığırlar, Sığır (Bovine) Tüberkülozu Yönetmeliği ve 3/4/2009 tarihli ve 27189 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bruselloz ile Mücadele Yönetmeliği hükümleri gereğince, tüberküloz ve bruselloz hastalıkları yönünden il/ilçe müdürlüklerince taramadan geçirilir. Her iki hastalıktan menfi bulunan işletmeler için il müdürlüklerince Hastalıktan Ari İşletmeler İçin Sağlık Sertifikası düzenlenir.
f) Hastalıktan Ari İşletmeler İçin Sağlık Sertifikasına sahip işletmelerde bulunan damızlık boğalar dışındaki, altı ay yaşın üzerindeki erkek hayvanlar hariç, tüm sığırlara, sığır başına destekleme ödenir.
g) Destekleme ödemesi her işletme için bir sertifika döneminde bir kez olmak üzere, Hak Ediş Belgesine göre (Ek-26) banka şubesince yapılır.
ğ) Hastalıktan ari işletmelere verilecek sertifikanın geçerlilik süresi her bir hastalık için ariliğin belirlendiği tarihten itibaren bir yıl olup, süre bitiminden önce hayvanlar tekrar teste tabi tutulur. İşletmenin arilik statüsünün devam etmesi için işletmede bulunan hayvanların ilgili yönetmeliklere göre yılda en az bir kez teste tabi tutulması gereklidir. İki test arasında bir yıldan fazla süre geçtiğinde, işletmenin ariliğinin devamı için bir test yerine, her iki hastalık için yeniden yönetmelikte belirtilen aralıklarla ikişer test yapılacaktır.
h) İşletmeye dahil edilecek hayvanların karantina ve gözetim şartlarının il/ilçe müdürlüklerince tespiti ve kontrolü yapılır.
ı) Karantina ve gözetim altında tutulmadan veya bu süre içerisinde tarama sonucunu beklemeden hastalıktan ari işletmelere hayvan dahil edilmesi durumunda, işletme desteklemeden yararlandırılmaz. Desteklemeden yararlandırılmış ise, destekleme ödemesi iptal edilir. Tebliğin ilgili hükmü gereğince, ilgiliden ya da ilgililerden tahsil edilmek üzere ilgili vergi dairesine intikal ettirilir ve ari işletme sertifikası geri alınır.
i) Destekleme ödemesine esas Hak Ediş Belgesi üç nüsha olarak hazırlanır ve bir nüshası Hastalıktan Ari İşletme Sertifikası ile birlikte KORGEM’e, bir nüshası banka şubesine gönderilir, bir nüshası da il/ilçe müdürlüğünde, tüberkülin teamül cetvelleri ve brusella laboratuar raporları ile birlikte muhafaza edilir.