PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Hayvan Hastalığı Tazminatı Desteklemeleri


Mr.Muhendis
25.06.2012, 10:17
5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu gereği tazminat ödenecek hastalıklar tespit edilene kadar, söz konusu kanun gereği yürürlükten kaldırılan kanunlara yapılan atıflar bu Kanunun ilgili hükümlerine yapılmış sayılacağından, 8/5/1986 tarihli ve 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu kapsamında belirlenen tazminatlı hastalıklardan birine yakalandığı tespit edilerek kestirilen, öldürülen ya da ölen hayvanların sahipleri ile ihbarı zorunlu hastalıklardan birine karşı koruma maksadıyla resmi veteriner hekim veya sorumluluğundaki yardımcı sağlık personeli ile yetkilendirilmiş veteriner hekim tarafından yapılan aşı, serum veya ilaç uygulamaları nedeniyle öldükleri resmî veteriner hekim raporu ile tespit edilen hayvanların bedelleri hayvan sahiplerine hayvan hastalığı tazminatı desteği aşağıdaki esaslara göre, 5996 sayılı Kanun gereği tazminat ödenecek hastalıklar belirlendiğinde ise Bakanlıkça açıklanan yeni esaslara göre yapılır;

a) Sığır tüberkülozu hastalığında; işletmede bulunan sığırlara tüberkülin uygulaması yapılır. 2/4/2009 tarihli ve 27188 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sığır (Bovine) Tüberkülozu Yönetmeliği çerçevesinde, Tüberkülin Teamül Cetveli 3 nüsha halinde tanzim edilir ve hayvan sağlığı şube müdürünce imzalanıp onaylanır. Sığır tüberkülozu yönünden müspet sığırların, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’na göre kıymet takdirleri yapılarak, şarta tabi kesimleri gerçekleştirilir. 15/3/1989 tarihli ve 20109 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Yönetmeliği ile Bakanlığın belirlediği esaslar dahilinde Hayvan İtlaf ve Tazminat Mazbatası tanzim edilir.

b) Sığır brusellozu hastalığında; işletmede bulunan sığırlardan alınan marazi maddede veteriner kontrol ve araştırma enstitüsü müdürlüğünce sığır brusellozu hastalığı tespit edildiğinde, hasta sığırların 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’na göre kıymet takdirleri yapılarak, şarta tabi kesimleri gerçekleştirilir. Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Yönetmeliği ile Bakanlığın belirlediği esaslar dahilinde Hayvan İtlaf ve Tazminat Mazbatası tanzim edilir.

c) Ruam hastalığında; işletmede bulunan tek tırnaklı hayvanlarda mallein uygulaması yapılır. 19/12/1977 tarihli ve 16144 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ruam Savaş Yönetmeliği çerçevesinde, Ruam Teamül Cetveli tanzim edilir ve onayı için 3 nüsha halinde Bakanlığa gönderilir. Bakanlık onayını müteakip, Ruam yönünden müspet hayvanların, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’na göre kıymet takdirleri yapılarak itlaf edilir. Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Yönetmeliği ile Bakanlığın belirlediği esaslar dahilinde Hayvan İtlaf ve Tazminat Mazbatası tanzim edilir. Ayrıca, hastalığın açık belirtisini gösteren tek tırnaklı hayvanlar, kıymet takdirleri yapılarak itlaf edilir ve Hayvan İtlaf ve Tazminat Mazbatası tanzim edilir.

ç) At vebası ve sığır vebası hastalığında; işletmede bulunan hayvanlardan alınan marazi maddede veteriner kontrol ve araştırma enstitüsü müdürlüğünce at vebası veya sığır vebası hastalığı tespit edildiğinde ya da hastalıkların açık belirtilerini gösteren hayvanlar tespit edildiğinde, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’na göre kıymet takdirleri yapılarak itlaf edilir. Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Yönetmeliği ile Bakanlığın belirlediği esaslar dahilinde Hayvan İtlaf ve Tazminat Mazbatası tanzim edilir.

d) Şap hastalığında; Bakanlıkça her yıl tespit ve ilan edilen mücadele bölgelerinde bulunan hayvanlarda, hastalığın varlığı ve tipi tespit edildikten sonra mihrakta bulunan hasta hayvanların kıymet takdiri 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’na göre yapılarak öldürülür ya da şarta tabi kestirilir. Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Yönetmeliği ile Bakanlığın belirlediği esaslar dahilinde Hayvan İtlaf ve Tazminat Mazbatası tanzim edilir.

e) Aşı, serum ve ilaç reaksiyonlarında; ihbarı zorunlu hastalıklardan birine karşı koruma maksadıyla resmi veteriner hekim veya sorumluluğundaki yardımcı sağlık personeli ile yetkilendirilmiş veteriner hekim tarafından yapılan aşı, serum veya ilaç uygulamaları nedeniyle öldükleri resmî veteriner hekim raporu ile tespit edilen hayvanların kıymet takdirleri, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa göre yapılır. Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Yönetmeliği ile Bakanlığın belirlediği esaslar dahilinde Hayvan İtlaf ve Tazminat Mazbatası tanzim edilir.

f) Düzenlenen Hayvan İtlaf ve Tazminat Mazbatası çerçevesinde, Hayvan Hastalıkları Tazminat Desteği Hak Ediş Belgesi (Ek-24) 3 nüsha olarak tanzim edilir ve bir nüshası Hayvan İtlaf ve Tazminat Mazbatası ve ekleri ile birlikte Bakanlığa, bir nüshası ilgili banka şubesine gönderilir, bir nüshası da il/ilçe müdürlüğünde muhafaza edilir.

(2) İlgili banka şubesince, hayvan sahibine doğrudan hayvan hastalığı tazminat desteği ödemesi yapılır.