PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : İyi Tarım Uygulamaları Destekleme Ödemeleri Talimatı


Mr.Muhendis
17.04.2011, 18:07
Destekleme Ödemeleri Talimatı

Organik tarım ve İyi Tarım Uygulamaları faaliyeti yapan çiftçilerin desteklenmesine yönelik Çiftçi Kayıt Sistemine Dahil Olan Çiftçilere Mazot, Gübre ve Toprak Analizi Destekleme Ödemesi Yapılması ile Organik Tarım ve İyi Tarım Uygulamalarına Destekleme Ödemesi Yapılmasına “ Dair 2010/118 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı" 26 /2/2010 tarihli ve 27505 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bakanlar Kurulu Kararının uygulanmasına ilişkin " İyi Tarım Uygulamaları Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair 2010/57 No'lu Tebliğ" de 29/12/2010 tarihli ve 27800 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Anılan Tebliğ ile İyi Tarım Uygulamaları destekleme çalışmalarında görev alacak kurum ve kuruluşlar ile İyi Tarım Uygulamaları faaliyetinde bulunan çiftçilere destekleme ödemesi yapılmasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

İyi Tarım Uygulamaları desteklemelerinde, söz konusu Tebliğ hükümleri uygulanırken aşağıdaki hususların dikkate alınması gerekmektedir.


1) İyi Tarım Uygulamaları Destekleme (İTUD) ödemesi, Meyve sebze üretiminde İyi Tarım Uygulamaları yapan ÇKS' de 2010 üretim sezonunda kayıtlı; Örtü altı üretiminde İyi Tarım Uygulamaları yapan ve örtü altı bilgi sistemine (OKS) kayıt edilmiş, İTUD için müracaatını yapmış çiftçilere yapılacaktır.

2) İyi Tarım Uygulamaları Destekleme (İTUD) Ödemesi başvuruları çiftçiler tarafından 01/02/2011 tarihinden 12/03/2011 günü mesai saati bitimine kadar Ek–4’e uygun İTUD başvuru dilekçesi ile ÇKS’ ye kayıtlı oldukları il/ilçe müdürlüklerine yapılacaktır.

3) İlinizde İyi Tarım Uygulamaları yapan çiftçilerin il/ilçe müdürlüklerine müracaat etmeleri hususunda yazılı ve görsel medya ile diğer araçlar kullanılarak duyuruların yapılması gerekmektedir.

4) Meyve sebze ürünlerinde İTUD ödemesi, İTU Yönetmeliğine göre İTU faaliyetinde bulunulan ve yetkilendirilmiş kuruluşlarca sertifikalandırılan tarım arazilerinin parsel bazında ÇKS' ye işlenmesi sonucu desteğe tabi alan hesaplanarak yapılır.

5) Örtü altında İyi Tarım Uygulamaları yapanlara İTUD ödemesi, İTU Yönetmeliğine göre İTU faaliyetinde bulunulan ve yetkilendirilmiş kuruluşlarca sertifikalandırılan ayrıca OKS’e kayıtlı olan alanların ÇKS’ ye işlenmesi sonucu desteğe tabi alan hesaplanarak yapılır.

6) Meyve sebze ürünlerinde ve/veya örtü altında İyi Tarım Uygulamaları yapanlara yönelik İTUD ödemeleri, çiftçilerin ÇKS’ de kayıtlı toplam alanlarını geçmemek kaydıyla yapılır. Örtü altında İTUD yapılan alanlar, ayrıca meyve sebze üretim alanlarına verilen İTUD’ inden faydalanamaz.

7) Müracaatları kabul edilen çiftçilerin, ÇKS 'de oluşturulan "İyi Tarım Uygulamaları 2010 Desteklemesi" alanına veri girişlerinin yapılması gerekmektedir.

8) Çiftçiler başvuru dilekçesi ekinde, 2010 yılı içinde yayımlanan ve yıl sonuna kadar geçerliliği olan yetkilendirilmiş kuruluşlarca düzenlenmiş İTU sertifikası ile birlikte meyve sebze üretiminde İyi Tarım Uygulamaları yapan çiftçiler Tebliğ'in Ek-5 ve Örtü altı için İyi Tarım Uygulamaları yapan çiftçilerde Tebliğ’in Ek-6 da belirtilen sertifika ekini ibraz etmek zorundadır. Yetkilendirilmiş kuruluşlarca düzenlenen İTU Sertifikalarının geçerlilik süresi, sertifikanın düzenlendiği tarihinden itibaren 12 aydır ancak 2010 yılında düzenlenmeyen veya önceki yıllarda düzenlenmekle birlikte geçerliliği 2010 yılında da devam eden sertifikalara sahip çiftçiler bu destekten yararlanamayacaklardır.

9) İTUD icmallerinin askıya çıkarılma ve indirme tarihlerinin tutanağa bağlanması hususunda gerekli özen gösterilmelidir. Askı sürecinde yapılacak itirazlarda çiftçilerin, il/ilçe müdürlükleri tarafından düzenlenmiş ÇKS Belgesi ve bahse konu Tebliğin ekinde yer alan

Ek-5 ve Ek-6 formu ile birlikte sözleşmesinin olduğu yetkilendirilmiş kuruluşa müracaat ederek bilgilerini düzelttirmek ve müteakiben il/ilçe müdürlüklerine müracaat ederek bilgilerini teyit ettirmeleri gerekmektedir. Çiftçiler bu konularda mutlaka uyarılmalı ve bilgilendirilmelidir.
10) İTUD uygulamasına ilişkin olarak ön inceleme, Müdürlüğünüz bünyesinde oluşturulan İyi Tarım Uygulamaları Biriminde görevli tercihen İyi Tarım Uygulamaları eğitimi almış en az iki personel tarafından yapılmalıdır. Ön inceleme iyi tarım uygulamalarının saha denetime ilişkin 20.07.2007 tarih ve B.12.0.TÜG.0.03.00.040.05-2075 sayılı yazımız ile bildirilen usul ve esaslar çerçevesinde gerçekleştirilmelidir. Diğer taraftan, konunun tecrübe gerektirmesi nedeniyle, İTUD ile ilgili olmak üzere özellikle kayıt kabul, veri girişi, icmallerin hazırlanması vb. işlerde görevlendirilecek personelin seçiminde önceki yıllarda ÇKS ve DGD uygulamalarında çalışmış personelin tercih edilmesi önem arz etmektedir. Dolayısıyla, İTUD ödemelerinde görev alacak personelin sadece İyi Tarım Uygulamaları birimi üyelerinden seçilmesi gibi bir zorunluluk söz konusu değildir.
11) Müracaatlarla ilgili veri giriş işlemleri ile askı ve askı sonrası itirazların değerlendirilip sonuçlandırılmasını takiben; " İyi Tarım Uygulamaları Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair 2010/57 No'lu Tebliğ hükümlerinde yer alan esaslar çerçevesinde; İTUD ödemelerine ilişkin başvurular alınmış, başvuruların incelenmesi sonunda ödemeler için gerekli koşulları yerine getiren ve karşılayan hak sahipleri belirlenmiş, hak sahibi listeleri ilgili Tebliğ hükümleri çerçevesinde ilan edilmiş, ilgili itiraz ve başvurular dikkate alınarak değerlendirilmiş ve hak sahibi listeleri düzeltilerek nihai hale getirilmiştir." ibaresinin yer alacağı yazınız ekinde, kontrol edilerek
onaylanan ıslak imzalı ödemeye esas İTUD icmal-3'lerin en geç 19 Haziran 2011 tarihine kadar Bakanlığımıza (Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü) gönderilmesi gerekmektedir.
12) İTUD ödemesinden yararlanan çiftçiler, aksine bir hüküm bulunmadığı sürece ilgili mevzuat hükümlerine göre başvuruda bulunmaları ve gerekli şartları yerine getirmeleri halinde Bakanlığımızca uygulanmakta olan diğer prim ve desteklemelerden de faydalanabileceklerdir.

dalya
17.04.2011, 19:01
ben bunu anlamadım ?

Mr.Muhendis
17.04.2011, 19:12
ben bunu anlamadım ?

İyi tarım uygulamaları hakkında burdan (http://iyi.tarim.gov.tr/anasayfam2.asp?sayfa=sss&sid=0) detaylı bilgi alabilirsiniz.