PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Tarım Ve Gıda Bakanlığının Kuruluş Ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı


Livadi
13.10.2009, 18:09
TARIM VE GIDA BAKANLIĞININ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA
KANUN TASARISI TASLAĞI

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Görev

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; tarım sektörünün geliştirilmesi, gıda güvenliği ve güvencesinin sağlanması, kırsal kesimlerde yaşayanların hayat şartlarının iyileştirilmesi, doğal kaynakların korunması, tarımsal piyasaların düzenlenmesi, tarımsal desteklemelerin yapılması ve denetlenmesini sağlamak üzere Tarım ve Gıda Bakanlığının kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin esasları düzenlemektir.

Görev

MADDE 2- (1) Bakanlığın görevleri şunlardır:

a) Tarım sektörünün geliştirilmesi için politika ve ilkeleri tespit etmek, uygulanması ile ilgili tedbirleri almak, izlemek, değerlendirmek ve denetlemek.

b) Gıda güvenliği ve güvencesini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak ve çalışmalar yapmak.

c) Tarımsal yapının iyileştirilmesi ve tarımsal üretimin yönlendirilmesi.

ç) Tarımsal destekleme politikaları ve uygulama araçlarını tespit etmek, bunlarla ilgili esasları belirlemek, uygulamak, izlemek, değerlendirmek ve denetlemek.

d) Toprak, su, bitki, hayvan, biyolojik çeşitlilik, gen kaynakları ve benzeri doğal kaynakların ıslahı, geliştirilmesi ve korunmasını sağlamak.

e) Çayır ve mera alanları ile tarım arazilerini korumak, verimlilik ilkesine uygun olarak kullanılmasını sağlamak.

f) Bitki sağlığını korumak, bununla ilgili her türlü tedbirleri almak, denetim ve kontrolleri sağlamak.

g) Tohumlukları ve bitki çeşitlerini tescil etmek, ıslahçı haklarının korunmasını sağlamak, bunların üretimi ve ticareti ile ilgili esasları belirlemek.

ğ) Hayvan sağlığı ve refahını korumak, bunlarla ilgili her türlü tedbiri almak, denetim ve kontrolleri sağlamak.

h) Denizlerde ve iç sularda su ürünleri kaynaklarının korunmasını, avcılığın düzenlenmesini, yetiştiriciliğin geliştirilmesini sağlamak ve denetlemek.

ı) Her türlü gıda ve yem maddesinin ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin teknik ve hijyenik şekilde ve uygun kalitede üretimi, tasnifi, işlenmesi, muhafazası, depolanması, pazarlanması, izlenebilirliği ve işyeri sorumlulukları konusunda düzenlemeler yapmak, ulusal gıda kontrol ve gıda güvenliği eylem planlarını hazırlamak ve bu planların uygulanmasını sağlamak, gıda güvenliği ve güvencesi ile ilgili her türlü denetimi yapmak ve yaptırmak, Türk Gıda Kodeksinin hazırlanması ve yayımlanması işlemlerini yürütmek.

i) Tarımsal amaçlı, kooperatif, birlik ve diğer üretici kuruluşlarının yaygınlaştırılması, geliştirilmesi ve desteklenmesine yönelik politika ve ilkeleri tespit etmek, bunların verimli bir şekilde çalışmasını sağlamak ve
denetlemek.

j) Tarım sektörüne yönelik eğitim ve yayım hizmetlerini düzenlemek, kamu ve kamu dışı yayım ve danışmanlık hizmetlerine ilişkin usul ve esasları belirlemek, geliştirilmesine ilişkin tedbirler almak, koordine etmek ve denetlemek.

k) Ulusal ve bölge düzeyinde araştırmalar yapmak ve yaptırmak.

l) Kırsal kalkınma planları hazırlamak ve uygulamak.

m) Arazi toplulaştırma, köy yerleşim alanların düzenlenmesi ve köy yenilenme çalışmalarını yapmak.

n) Kırsal alanda çevre ve insan sağlığını korumak için tarımsal faaliyetler sonucu her türlü kirlenmenin önlenmesine yönelik gerekli düzenlemeleri yapmak ve yaptırmak.

o) Tarımda risk yönetim sistemleri ile ilgili çalışmalar yapmak ve yaptırmak.

ö) Tarım bilgi sistemini kurmak, uygulanmasını izlemek, değerlendirmek ve denetlemek.

p) Tarımla ilgili yurt içi ve yurt dışı piyasaları izleyerek, gerekli piyasa düzenlemelerini yapmak, uygulamayı izlemek ve değerlendirmek.

r) Tanıtım hizmetlerini yerine getirmek.

s) Tarım havzalarının belirlenmesi, tahsisi ve tarımsal yatırımların teşviki ile ilgili usul ve esasları belirlemek.

ş) Bakanlığın yabancı ülke ve uluslararası kuruluşlar ve Avrupa Birliği ile ilişkilerini yürütmek.

t) Diğer kanunlarla verilen görevleri yapmak.

Sayfa 1

Livadi
13.10.2009, 18:09
İKİNCİ BÖLÜM
Bakanlık Teşkilatı
Teşkilat

MADDE 3- (1) Tarım ve Gıda Bakanlığı teşkilatı, merkez, taşra, yurt dışı teşkilatı ile bağlı ve ilgili
kuruluşlardan meydana gelir.

Merkez teşkilatı

MADDE 4- (1) Bakanlık merkez teşkilatı, ana hizmet, danışma ve denetim ile yardımcı hizmet birimlerinden meydana gelir.

(2) Bakanlık teşkilat yapısı ek-1’de yer alan şemada gösterilmiştir.

Bakan

MADDE 5- (1) Bakanlık kuruluşunun en üst amiri olan Bakan, bakanlık icraatından ve emri altındakilerin faaliyet ve işlemlerinden, bakanlık hizmetlerinin mevzuata, hükümetin genel siyasetine, milli
güvenlik siyasetine ve yıllık programlara uygun olarak yürütülmesinden ve bakanlığın faaliyet alanına giren konularda diğer bakanlıklarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla görevli ve Başbakana karşı sorumludur.

Müsteşar

MADDE 6- (1) Müsteşar, bakanın yardımcısı olup bakanlık hizmetlerini, bakan adına ve onun emir ve yönlendirmesi doğrultusunda, mevzuat hükümlerine, bakanlığın amaç ve politikalarına, stratejik planına uygun olarak düzenler ve yürütür. Bu amaçla, bakanlık kuruluşlarına gereken emirleri verir ve bunların uygulanmasını gözetir ve sağlar.

(2) Müsteşar, yukarıda belirtilen hizmetlerin yürütülmesinden Bakana karşı sorumludur.

Müsteşar yardımcıları

MADDE 7- (1) Müsteşara yardımcı olmak üzere beş müsteşar yardımcısı atanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Ana Hizmet Birimleri

Ana hizmet birimleri

MADDE 8- (1) Bakanlığın ana hizmet birimleri şunlardır:

a) Ziraat İşleri Genel Müdürlüğü
b) Gıda ve Veteriner Hizmetleri Genel Müdürlüğü
c) Su Ürünleri Genel Müdürlüğü
ç) Tarım Reformu ve Kırsal Kalkınma Genel Müdürlüğü
d) Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

Ziraat İşleri Genel Müdürlüğü

MADDE 9- (1) Genel Müdürlüğün görevleri şunlardır:

a) Ulusal düzeyde bitkisel üretimi geliştirme projelerini hazırlamak, hazırlatmak, uygulamak,
uygulatmak, değerlendirmek ve denetlemek.

b) Her türlü bitkisel çoğaltım materyali, tohumluk, fide, fidan, gübre, alet, makine, ekipman ve diğer girdilerin standardı, imalatı, ithalatı, ihracatı, işlenmesi, tedariki, tahsisi, tescili ve sertifikasyonu ile ilgili tedbirleri almak, bunlarla ilgili kontrol esaslarını belirlemek ve uygulamaları denetlemek, yeni bitki çeşitlerine ait ıslahçı haklarının korunmasına ilişkin görevleri yerine getirmek.

c) Devletin hüküm ve tasarrufu altında veya özel mülkiyetinde bulunan yabani fıstıklık, zeytinlik, sakızlık, harnupluk ve diğer tarım arazilerini korumak, geliştirmek, ıslah ve ihya etmek için gerekli projeleri ve programları hazırlamak, hazırlatmak.

ç) Çayır ve Mera ile ilgili kanunla verilen görevleri yapmak, bunlarla ilgili plan ve projeleri hazırlamak, hazırlatmak, uygulanmasını sağlamak ve denetlemek.

d) Organik metotlarla ve iyi tarım uygulamaları ile yapılacak bitkisel üretimle ilgili program ve projeler hazırlamak, hazırlatmak, uygulanmasını sağlamak ve denetlemek.

e) Sözleşmeli bitkisel üretimin politika ve hedeflerini belirlemek ve denetlemek.

f) Bitki koruma hedef, ilke, prensip ve kriterleri tespit etmek, bunlarla ilgili politikaların belirlenmesine yardımcı olmak, bitkilerde ve ürünlerde meydana gelen hastalık, zararlı ve yabancı otlarla mücadele metotlarını
belirlemek, zirai mücadele ve zirai karantina planlarını, yıllık uygulama programlarını ve projelerini hazırlamak, hazırlatmak, uygulanmalarını sağlamak, iç ve dış karantina ilkelerini tespit etmek, sınırlayıcı ve yasaklayıcı tedbirleri almak, bitki pasaportu ile ilgili sistem geliştirmek, uygulama esaslarını belirlemek ve denetlemek.

g) Bitki korumada kullanılan ürünleri ruhsatlandırmak, bunların aktif ve yardımcı maddelerinin norm ve özelliklerini tespit etmek, üretim yerlerine kurma ve işletme izni vermek, piyasa ve üretim yerlerinin kontrol ve
denetimlerini yapmak ve yaptırmak, ithalatı, ihracatı, satışı, bitki üzerindeki kalıntı miktarları ve çevreye olan zararlı etkilerini izlemek ve önlemek; zirai mücadele aletlerinin ruhsatlandırılması, imalatı, ithalatı, ihracatı, satışı, norm ve özelliklerini belirlemek, kontrolü ve denetimini yapmak, yaptırmak, bunların usul ve esaslarını belirlemek ve denetlemek.

Sayfa 2

Livadi
13.10.2009, 18:10
ğ) Çiftçi imkânlarıyla önlenemeyen hastalık, zararlı ve yabancı otlara karşı Devlet mücadelesi programlarını belirlemek, zirai mücadele ve zirai karantina ile ilgili görevler ile bitki koruma ve teknik temizleme hizmetlerini özel olarak yapacaklar ve bunların iş yerleri ile ilgili usul ve esasları belirlemek, eğitmek ve denetlemek.

h) Çalışma konuları ile ilgili eğitim ve yayım faaliyetleri yapmak ve yaptırmak.

ı) Bakanlık makamınca verilecek benzeri görevleri yapmak.

Gıda ve Veteriner Hizmetleri Genel Müdürlüğü

MADDE 10- (1) Genel Müdürlüğün görevleri şunlardır:

a) Gıda güvenliği ve güvencesini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak ve çalışmalar yapmak, yaptırmak.

b) Her türlü gıda maddesinin ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin teknik ve hijyenik şekilde ve uygun kalitede üretim, işleme, tasnif, muhafaza, depolama, pazarlama, toplu tüketim, satışı ile
izlenebilirliğini sağlanmak, başta piyasa gözetimi ile ilgili olmak üzere kontrol ve denetim sistemlerini kurmak, uygulanmasını yürütmek ve işyeri sorumluluklarının belirlenmesi konularında gerekli düzenlemeleri yapmak, ulusal kontrol planlarını hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak.

c) Gıda ve yem güvenliği ve kalitesinin sağlanmasına yönelik veri tabanı oluşturmak, risk analizi, izleme, araştırma, denetim, envanter, kontrol ve proje çalışmalarını yapmak, ulusal gıda kontrol ve gıda güvenliği eylem planları hazırlamak, yürütmek ve yürütülmesini sağlamak.

ç) Gıda maddesi ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemeleri üreten işyerlerinin Gıda Siciline kaydedilmesi, çalışma ve üretim izni verilmesi konularında gerekli düzenlemeleri yapmak ve bunların takibini sağlamak.
d) Gerçek kişiler ile kamu ve özel hukuk tüzel kişilere ait gıda laboratuarların kuruluş ve çalışma izni ile denetimlerine dair usul ve esasları düzenlemek, laboratuar hizmetlerini koordine etmek ve yürütmek, ulusal ve uluslararası projeleri yürütmek.

e) Türk Gıda Kodeksi, gıda, yem ve yemlik maddelerin taşıması gereken niteliklere ilişkin mevzuatı hazırlamak.

f) İlgili kurumların görüşünü alarak, ithal ve ihraç edilecek yem ve gıda maddelerinin ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin gıda ve yem güvenliği ve kalitesinin kontrolü konusunda usul ve esasları belirlemek, giriş ve çıkış gümrük kapılarını tespit ve ilan etmek ve kurulmalarını sağlamak.

g) Üretici ve tüketici talep ve başvurularını değerlendirmek, halkın sağlıklı beslenmesine yönelik tedbirleri almak.

ğ) Ülkenin olağan üstü hallerdeki temel gıda maddesi stoklarını tespit etmek ve gerekli tedbirleri almak.

h) Hayvan sağlığı, gıda ve yem kontrolünde görevli personelin niteliklerini belirlemek ve bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla eğitim programları düzenlemek, denetçileri belgelendirmek.

ı) Yem sektöründeki yem ve yemlik maddelerin tescili, beyanı ile bu sektörde faaliyet gösteren işletmelerin ve bayilerin ruhsatlandırılması, yemlerin ticarete arzı ve denetimi ile ilgili düzenlemeleri yapmak, yem ve yem katkı maddelerinin üretim ve pazarlanmasındaki sağlık şartlarını tespit etmek, bunların kontrol ve denetimini yapmak.

i) 27/05/2004 tarihli ve 5179 sayılı “Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun” ile verilen görevleri yapmak ve yaptırmak.

j) Hayvan hastalıkları mücadele amacı ile program ve projeler hazırlamak, hazırlatmak, hayvan sağlığı ile ilgili görevleri yürütmek ve koordine etmek, iç ve dış karantina ilkelerini belirlemek, bunları ilan etmek, denetlemek.

k) Hayvan sağlığında kullanılan her nevi tedavi edici ve koruyucu ilaç, aşı ve serum gibi biyolojik ve kimyasal maddeler ile bunların etkili ve yardımcı maddelerinin imalatı, ithalatı, ihracatı, satışı, taşıma ve muhafaza şartlarının tespit ve ilanına dair usul ve esasları belirlemek ve bu hususların uygulanmasını koordine etmek ve denetlemek, l) Görev alanına giren konularda müessese, laboratuar, muayenehane, poliklinik, hastane gibi sağlık
tesisleri, hayvan pazarları, hayvan barınakları, satış ve eğitim yerleri ve benzeri tesislerin kurulması ile bunların ve hayvan nakil araçlarının işletilmelerine ilişkin usul ve esasları belirlemek ve denetimlerini yapmak.
m) Hayvan refahının sağlanmasına yönelik uygulama kurallarını belirlemek, uygulamak, uygulatmak ve denetlemek.

n) Hayvan artık ve atıklarının değerlendirilmesi ve imha edilmesi ile ilgili usul ve esasları belirlemek ve denetlemek.

o) Veteriner Sınır Kontrol Noktalarının çalışma usul ve esaslarını belirlemek faaliyetlerini koordine etmek ve denetlemek.

ö) Hayvan hareketlerini kontrol etmek, hayvanların tanımlanması ve kayıt altına alınması için sistem oluşturmak.

p) Kesim tesisleri ve benzeri tesislerin kurulması ile ilgili usul, esas ve standartları belirlemek, gerekli izinleri vermek ve denetlemek.


Sayfa 3

Livadi
13.10.2009, 18:11
r) Hayvansal üretimin ve hayvanların verimlerinin artırılması amacıyla ıslah, yetiştirme, bakım ve besleme konularında çalışmalar yapmak, yaptırmak, proje ve programlar hazırlamak, hazırlattırmak, uygulanmasını izlemek, değerlendirmek ve denetlemek.

s) Hayvancılık işletmelerinin asgari vasıf ve şartlarını belirlemek, bunların kurulmalarını teşvik etmek, her türlü izin ve ruhsatları vermek.

ş) Hayvancılığın geliştirilmesinde kullanılan sperma, embriyo, damızlık hayvan, yumurta, alet, ekipman ve makinaların üretim, ihracat ve ithalatına ilişkin esasları tespit etmek.

t) Yüksek vasıflı ırkların yaygınlaştırılması için soy kütüğü ve ön soy kütüğü kayıtlarını tutmak, tutturmak ve sistemi geliştirmek, yerli gen kaynaklarının korunmasını ve geliştirilmesini sağlamak.

u) 8/5/1986 tarihli ve 3285 sayılı Hayvan sağlığı ve Zabıtası Kanunu ile verilen görevleri yapmak.

ü) Çalışma konuları ile ilgili eğitim ve yayım faaliyetleri yapmak ve yaptırmak.

v) Bakanlık makamınca verilecek benzeri görevleri yapmak.

Su Ürünleri Genel Müdürlüğü

MADDE 11- (1) Genel Müdürlüğün görevleri şunlardır:

a) Denizlerde ve iç sularda su ürünleri yetiştiriciliği ve avcılığı ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası düzeyde program ve projeler hazırlamak, hazırlatmak, bunların uygulamasını sağlamak.

b) Su ürünleri avcılığı ve yetiştiriciliğine ilişkin düzenlemeler yapmak, kullanılan gemiler ve her türlü malzeme, ağ, alet, takım ve tesislerin asgari vasıf ve şartlarını, bunların kullanma imal, ithal ve ihraçlarıyla ilgili
usul ve esasları belirlemek ve denetlemek.

c) Su ürünleri avcılığı ve yetiştiriciliği ile ilgili her türlü istatistik bilgileri toplamak ve değerlendirmek.

ç) Balık, damızlık yavru ve yumurta ithalatına ve ihracatına ilişkin usul ve esasları belirlemek.

d) Zararlı maddelerin iç sulara ve denizlerdeki üretim yerlerine veya civarlarına dökülmesi veya dökülecek şekilde tesisat yapılmasına engel olacak düzenlemeleri yapmak, bu amaçla yapılacak arıtma tesisi projelerinin uygunluğunu ve çalışmasını denetlemek.

e) Görev alanına giren konularda müessese, laboratuar ve benzeri tesislerin kurulması ve işletilmelerine ilişkin usul ve esasları belirlemek ve denetimlerini yapmak.

f) Su ürünleri yetiştiriciliği ve avcılığına uygun sahaları belirlemek ve bu sahaların verimli kullanımını sağlamak üzere plan, program ve projeler yapmak ve yaptırmak.

g) Balıkçı barınakları ve balıkçılık altyapı ihtiyaçlarını belirlemek, giderilmesine, geliştirilmesine ve işletilmesine yönelik çalışmalar yapmak.

ğ) Kaynak ve filo yönetimi, yapısal politikalar, uygulama ve kontrol, pazar örgütlenmesi ve ticaret konularında politikaların ve kanunların geliştirilmesi ve uygulanmasını sağlamak.

h) Çalışma konuları ile ilgili eğitim ve yayım faaliyetleri yapmak ve yaptırmak.

ı) Bakanlık makamınca verilecek benzeri görevleri yapmak.

Tarım Reformu ve Kırsal Kalkınma Genel Müdürlüğü

MADDE 12 - (1) Genel Müdürlüğün görevleri şunlardır:

a) Katılım Öncesi Yardım Aracı-Kırsal Kalkınmaya yönelik programın hazırlanması, müzakere edilmesi, izlenmesi ve değerlendirilmesi için etkin ve doğru koordinasyonu sağlamak, programı yapmak, Avrupa Birliği komisyonuna sunmak.

b) Kırsal Kalkınmaya yönelik programının uygulanması ile ilgili tüm bilgileri Avrupa Birliği Komisyonuna iletmek ve gerekli iletişimi sağlamak, yönlendirme ve izleme komitesinin sekretarya hizmetini yapmak, programın ilerlemesine ilişkin güvenilir mali ve istatistikî bilgi sistemini kurmak, programdaki tedbirler ve alt tedbirlere ilişkin ilerleme raporunu hazırlamak, ilgili birimlere sunmak.

c) Tarım işletmelerini rekabetçi bir yapıya kavuşturmak, ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesini desteklemek, sosyo-ekonomik gelişme için ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği sağlanarak gerekli çalışmaları
yapmak ve yaptırmak.

ç) Tarımsal üretimde kullanılan doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimi ve kırsal çevrenin geliştirilmesi ile ilgili tedbirleri almak, yapmak, yaptırmak. Arazi edindirme ve arazi pazarının geliştirilmesi için
gerekli çalışmaları yürütmek. Tarımda kullanılan su kaynaklarının korunması, geliştirilmesi, verimli kullanımı ve tarla içi geliştirme hizmetleriyle ilgili çalışmalar yapmak, yaptırmak.

d) Kooperatif, birlik ve diğer üretici örgütlerinin yaygınlaştırılması ve etkinliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapmak, bunlarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, denetlemek, kırsal kalkınma faaliyetleri ile
ilgili eğitim ve yayım çalışmaları yapmak ve yaptırmak.

e) 22/11/1984 tarihli ve 3083 sayılı Sulama Alanlarındaki Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu ile verilen, arazi toplulaştırma, köy yerleşim yerlerinin düzenlenmesi, köy yenileme çalışmaları görevlerini ve 3/7/2005 tarihli ve 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile verilen görevleri yapmak ve yaptırmak.

f) 20/6/01977 tarihli ve 2090 sayılı Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkında Kanun ve 14/6/2005 tarihli ve 5363 sayılı Tarım Sigortası Kanunu ile verilen görevleri yapmak ve yaptırmak.

Sayfa 4

Livadi
13.10.2009, 18:11
g) Toprak ve sulama suyu analiz laboratuarlarına kuruluş izni vermek ve çalışmalarını izlemek, denetlemek, toprak ve sulama suyu analizlerini yapmak ve yaptırmak, toprak sınıflandırılması, toprak ve sulama
suyu analiz standartlarını belirlemek.

ğ) Entegre havza yönetimi programları için doğal kaynakların korunması ve geliştirilmesi, kuraklık ve çölleşme ile mücadele, kırsal alanda çevre ve insan sağlığını korumak için tarımsal faaliyetler sonucu ortaya
çıkan her türlü kirlenmenin önlenmesine yönelik ilgili kuruluşlarla koordinasyon sağlanarak gerekli düzenlemeleri ve uygulamaları yapmak, yaptırmak.

h) Arazilerin parçalamasını önlemek ve tarımsal işletmeleri ekonomik büyüklüğe ulaştırmak için arazi düzenlemeleri yapmak, yaptırmak.

ı) Arazi edindirme ve arazi pazarının geliştirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak, tarım arazilerinin kiracılık, ortakçılık ve yarıcılık şeklinde kullanımı ile ilgili usul ve esasları belirlemek.

i) Bakanlık makamınca verilecek benzeri görevleri yapmak.

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

MADDE 13- (1) Genel Müdürlüğün görevleri şunlardır:

a) Bakanlığın Avrupa Birliği ile ilişkilerini ve Avrupa Birliğine uyum çalışmalarında koordinasyonu sağlamak.

b) Dünya Ticaret Örgütü ve diğer uluslararası anlaşmalardan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi ile ilgili çalışmaları yürütmek ve koordinasyonu sağlamak.

c) Bakanlığın yabancı ülke ve uluslararası kuruluşlarla ilişkilerini yürütmek ve koordinasyonu sağlamak.

ç) Yurt dışında görevli tarım müşavirleri ile ilişkileri yürütmek ve koordinasyonunu sağlamak.

d) Dış ilişkilerle ilgili protokol hizmetlerini yürütmek.

e) Genel Müdürlük, personelinin eğitimi ile ilgili plan ve programları hazırlamak, uygulanmasını sağlamak.

f) Bakanlık makamınca verilecek benzeri görevleri yapmak. Ulusal ve bölgesel olarak yürütülmesi zorunlu görev ve hizmetler

MADDE 14- (1) Bakanlık özel önemi nedeniyle, ana hizmet ile danışma ve denetim birimlerinin görevleri ile ilgili münhasıran Bakanlık tarafından yürütülmesi gereken ulusal ve bölgesel nitelikli görev ve hizmetleri yürütmek üzere merkez teşkilatının uzantısı olarak Bakanlar Kurulu kararı ile müdürlük şeklinde teşkilat kurulabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Danışma ve Denetim Birimleri

Danışma ve Denetim Birimleri

MADDE 15- (1) Bakanlığın danışma ve denetim birimleri şunlardır:

a) Teftiş Kurulu Başkanlığı
b) Strateji Geliştirme Başkanlığı
c) Hukuk Müşavirliği
d) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
e) Bakanlık Müşavirleri

Teftiş Kurulu Başkanlığı

MADDE 16 - (1) Teftiş Kurulu Başkanlığının, Bakanın emri veya onayı üzerine Bakan adına görevleri şunlardır:

a) Bakanlık teşkilatı ile Bakanlığa bağlı ve ilgili kuruluşların her türlü faaliyet ve işlemlerinin teftiş, inceleme ve soruşturma işlerini yürütmek.

b) Özel kanunlarla ve Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
(2) Teftiş Kurulunun çalışma usul ve esasları ile müfettiş yardımcılığına alınma, bunların yetiştirilmeleri ile diğer hususlar tüzükle düzenlenir.

Strateji Geliştirme Başkanlığı

MADDE 17- (1) Başkanlığın görevleri şunlardır:

a) Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı çerçevesinde bakanlığın orta ve uzun vadeli strateji ve politikaları konusunda çalışmalar yapmak, stratejik plan hazırlamak.

b) Bakanlığın görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

c) Bakanlık bütçesini stratejik plana ve yıllık hedeflere göre hazırlamak; bakanlık faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.

ç) Bakanlığın yönetimi ile hizmetlerinin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek, yorumlamak ve yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak.

d) Üst yönetimin iç denetime yönelik işlevinin etkililiğini ve verimliliğini artırmak için gerekli hazırlıkları yapmak.

e) Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri yerine getirmek.

Sayfa 5

Livadi
13.10.2009, 18:12
f) Tarım bilgi sistemi kurmak, izlemek ve denetlemek.

g) Tarım ve tarımsal destekleme politikalarının belirlenmesi ve uygulanması konusunda çalışmalar yapmak.

h) Tarımsal Destekleme ve Yönlendirme Kurulunun sekretarya hizmetlerini yürütmek.

ı) Bakanlık makamınca verilecek diğer görevleri yapmak.

Hukuk Müşavirliği

MADDE 18- (1) Müşavirliğin görevleri şunlardır:

a) Kanun, tüzük ve yönetmelik taslakları ile diğer hukuki konular hakkında görüş bildirmek, kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük, bakanlar kurulu kararı, yönetmelik ve tebliğ taslaklarını hazırlamak.

b) Bakanlığın menfaatlerini koruyucu ve anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri zamanında almak, anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak yapılmasına yardımcı olmak.

c) 8/1/1943 tarihli ve 4353 sayılı Kanun hükümlerine göre adli ve idari davalarda gerekli bilgileri hazırlamak, taraf olduğu idari davalarda Bakanlığı temsil etmek veya Bakanlıkça hizmet satın alma yolu ile
temsil ettirilen davaları takip ve koordine etmek.

ç) Bakanlık makamınca verilecek diğer görevleri yapmak.

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

MADDE 19- (1) Müşavirliğin görevleri şunlardır:

a) Basın ve halkla ilişkilerle ilgili faaliyetleri planlamak ve bu faaliyetlerin belirlenecek usul ve ilkelere göre yürütülmesini sağlamak.
b) 9/10/2003 tarihli ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre yapılacak bilgi edinme başvurularını etkin, süratli ve doğru bir şekilde sonuçlandırmak üzere gerekli tedbirleri almak.

c) Bakanlık makamınca verilecek diğer görevleri yapmak.

Bakanlık Müşavirleri

MADDE 20- (1) Bakanlıkta önem ve öncelik taşıyan konularda bakanlık makamına yardımcı olmak üzere, Bakanlık Makamına bağlı olarak Bakanlık Müşaviri ihdas edilmiştir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Yardımcı Hizmet Birimleri

Yardımcı hizmet birimleri

MADDE 21- (1) Bakanlığın yardımcı hizmet birimleri şunlardır:

a) Özel Kalem Müdürlüğü
b) İnsan Kaynakları Başkanlığı
c) Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
ç) Eğitim, Yayım ve Enformasyon Daire Başkanlığı
d) Savunma Sekreterliği

Özel Kalem Müdürlüğü

MADDE 22- (1) Müdürlüğün görevleri şunlardır:

a) Bakanın resmi ve özel yazışmalarını yürütmek.

b) Bakanın her türlü protokol ve tören işlerini düzenlemek ve yürütmek.

c) Bakanın ziyaret, davet, karşılama, uğurlama, ağırlama ve benzeri hizmetlerini düzenlemek, yürütmek ve diğer kuruluşlarla koordine etmek.

ç) Bakanlık makamınca verilecek diğer görevleri yapmak.

İnsan Kaynakları Başkanlığı

MADDE 23- (1) Başkanlığın görevleri şunlardır:

a) Bakanlığın insan gücü politikası ve planlaması konusunda çalışmalar yapmak, tekliflerde bulunmak.

b) Bakanlık personeliyle ilgili atama, terfi, ücret, emeklilik, nakil, sicil, disiplin ve benzeri özlük işlemlerini yürütmek.

c) Bakanlık teşkilatının eğitim planını hazırlamak, uygulamak, değerlendirmek ve diğer Bakanlık birimleri ile koordinasyonu sağlamak.

ç) Bakanlığın görev alanına giren konularda mahalli idarelere dönük eğitim programları hazırlamak ve uygulamak.

d) Toplu iş sözleşmeleri, işçi ve kamu görevlileri sendikaları ile ilgili işlemleri yürütmek.

e) Bakanlık makamınca verilecek diğer benzeri görevleri yapmak.

Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı

MADDE 24- (1) Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Bakanlık hizmetlerinin gerektirdiği her türlü yapma, yaptırma, satın alma, kiralama, bakım ve onarım, arşiv, sağlık ve benzeri her türlü idari ve mali hizmetleri yürütmek.

b) Taşınır ve taşınmaz mal kayıtlarını tutmak.

c) Bakanlık makamınca verilecek diğer görevleri yapmak.

Sayfa 6

Livadi
13.10.2009, 18:13
Eğitim, Yayım ve Enformasyon Daire Başkanlığı

MADDE 25- (1) Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Ulusal düzeyde bir yayım politikasını oluşturmak ve buna göre yayım sistemini planlamak.

b) Tarım ile ilgili yeni bilgi ve teknolojileri çiftçilere aktarmak amacıyla çiftçi eğitimi ve yayım programları, projeleri ve materyalleri hazırlamak, hazırlatmak, uygulamak, uygulatmak ve izlemek.

c) Kamu ve kamu dışı yayım faaliyetlerini geliştirmek ve düzenlemek üzere mevzuat geliştirmek, denetlemek.

ç) Telif ve tercüme hakları ile ilgili işlemleri yürütmek, gerektiğinde tarım televizyonu kurmak.

d) Arşiv, dokümantasyon ve kütüphane hizmetlerini yürütmek.

e) Bakanlık makamınca verilecek diğer görevleri yapmak.

Savunma Sekreterliği

MADDE 26 - (1) Sekreterliğin görevleri şunlardır:

a) Özel Kanununda ve diğer kanunlarda belirtilen görevleri yapar.

b) Bakanlık Makamınca verilecek benzeri görevleri yapmak.

YEDİNCİ BÖLÜM

Sürekli Kurullar, Taşra ve Yurt Dışı Teşkilatı, Bağlı ve İlgili Kuruluşlar

Sürekli kurullar

MADDE 27- (1) Tarım ve Gıda Bakanlığının sürekli kurulu, Yüksek Komiserler Kuruludur. Bu Kurul, 10/7/1953 tarihli ve 6132 sayılı At Yarışları Hakkında Kanunda belirtilen görevleri yapar.

(2) Kurulun çalışma usul ve esasları Bakanlıkça çıkarılacak yönetmeliklerle belirlenir.

Taşra teşkilatı

MADDE 28- (1) 10/61949 tarihli ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu hükümlerine uygun olarak Bakanlığı temsilen il ve ilçe düzeyinde taşra teşkilatı kurulur. Bakanlığı il idare kurullarında Bakanlık il müdürleri, ilçe
idare kurullarında Bakanlık ilçe müdürleri temsil eder.

(2) Bakanlık il ve ilçe kuruluşlarının çalışma usul ve esasları ile bunların birbirleriyle olan ilişkileri bir yönetmelikle belirlenir.

Yurt dışı teşkilatı

MADDE 29- (1) Bakanlık, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurt Dışı Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname esaslarına uygun olarak, yurt dışı teşkilatı kurmaya yetkilidir. Yurt dışı görev süresi üç yıldır. Gerektiğinde bu süre bakan onayı ile en çok bir yıl uzatılabilir.

Bağlı kuruluşlar

MADDE 30- (1) Tarım ve Gıda Bakanlığının bağlı kuruluşları şunlardır:

a) Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü

İlgili kuruluşlar

MADDE 31- (1) Tarım ve Gıda Bakanlığının ilgili kuruluşları şunlardır:

a) Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü
b) Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü
c) Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü
ç) Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü
d) Tarım ve Kırsal Kalkınma Destekleme Kurumu Başkanlığı
e) Tarımsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi

YEDİNCİ BÖLÜM

Yöneticilerin Sorumlulukları, Koordinasyon ve Yetki Devri

Yöneticilerin sorumlulukları

MADDE 32- (1) Bakanlığın her kademedeki yöneticileri, Bakanlık emir ve direktifleri yönünde yapmakla yükümlü bulundukları hizmet veya görevlerini mevzuata, stratejik plan ve programlara, performans ölçütlerine ve hizmet kalite standartlarına uygun olarak düzenlemek ve yürütmekten üst yöneticilere karşı sorumludur.

Koordinasyon ve işbirliği konusunda Bakanlığın görev, yetki ve sorumluluğu

MADDE 33- (1) Bakanlık görevleriyle ilgili konularda diğer bakanlıkların, kamu kurum ve kuruluşlarının uyacakları esasları yürürlükteki mevzuata uygun olarak belirlemek suretiyle kaynak israfını önleyecek ve koordinasyonu sağlayacak tedbirleri almakla görevli ve yetkilidir.
Bakanlık, diğer bakanlıkların hizmet alanına giren konulara ilişkin faaliyetlerinde, belirlenen esaslar çerçevesinde ilgili bakanlıklara danışmak ve gerekli iş birliği ve koordinasyonu sağlamakla sorumludur.

Yetki devri

Sayfa 7

Livadi
13.10.2009, 18:14
MADDE 34- (1) Bakan, Müsteşar ve her kademedeki Bakanlık ve kuruluş yöneticileri gerektiğinde sınırlarını yazılı olarak açıkça belirlemek şartıyla, yetkilerinden bir kısmını astlarına devredebilir. Yetki devri,
uygun araçlarla ilgililere duyurulur.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Diğer kanunlarla verilen görevler

MADDE 35- (1) 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu ve 18/4/1972 tarihli ve 1581 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunu ile ilgili olarak 8/1/1985 tarihli ve 3143 sayılı Sanayi ve
Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda ve diğer mevzuatta belirtilen ve Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığına intikal etmiş bulunan görevlerden Tarım ve Köyişleri
Bakanlığını ilgilendirenler Tarım ve Gıda Bakanına ve Bakanlığına intikal eder.

Yönetmelik

MADDE 36- (1) Bakanlık, görev ve faaliyet alanları ile ilgili usul ve esasları belirlemek üzere yönetmelik çıkartır.

Atama

MADDE 37- (1) 23/04/1981 tarihli ve 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanunda belirtilenler dışında kalan memurların atanmaları, Bakan tarafından yapılır. Bakan gerekli
gördüğü takdirde bu yetkisini alt kademelere devredebilir.

Tarım uzmanlığı ve uzman yardımcılığına atanma

MADDE 38- (1) Bakanlık, Tarım Uzmanı ve Uzman Yardımcısı istihdam eder.

Tarım Uzman Yardımcılığına atanabilmek için 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan şartlara ek olarak aşağıdaki şartlar aranır:

a) Bakanlık faaliyet alanına giren konularda, en az dört yıllık eğitim veren fakülte veya yüksek okullardan yada bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,

b) Yabancı dil ve mesleki bilgiyi içeren yarışma sınavında başarılı olmak,

c) Sınavın yapıldığı gün itibariyle 40 yaşından gün almamış olmak.

Tarım Uzman Yardımcılığına atananlar, en az üç yıl çalışmak ve olumlu sicil almak şartıyla, hazırlayacakları tezin kabulünden sonra açılacak yeterlik sınavına girme hakkını kazanırlar. Sınavda başarılı olanlar Tarım Uzmanı kadrolarına atanırlar, Üst üste iki defa yeterlik sınavında başarı gösteremeyenler, durumlarına uygun başka kadrolara nakledilirler.

Tarım Uzman Yardımcılığı yarışma ve yeterlik sınavlarının şekil ve uygulama esasları ile Tarım Uzman ve Tarım Uzman Yardımcılarının çalışma usul ve esasları yönetmelikle düzenlenir.

Tarım Uzmanı ile Tarım Uzman Yardımcısı kadrolarında fiilen çalışan personele, en yüksek Devlet memuru aylığının ek gösterge dahil, aşağıda belirtilen oranlarını geçmemek koşuluyla, Bakanlar Kurulunca belirlenecek tutarlar üzerinden ek ödeme yapılır. Bu ödemelerden damga vergisi dışında herhangi bir kesinti yapılamaz.

Unvanı
Derecesi
Ek Ödeme Oranı
Tarım Uzmanı
1 % 90 Tarım Uzmanı
2 % 85 Tarım Uzmanı
3 % 80 Tarım Uzmanı
4, 5, 6, 7 % 70 Tarım Uzmanı Yardımcısı
8 % 60 Ek ödemelerde; 657 sayılı Kanunun aylıklara ilişkin hükümleri uygulanır.

Eklenen hükümler

MADDE 39- (1) 657 sayılı Kanunun;

a) 36 ncı maddesinin “Ortak Hükümler” bölümünün (A/11) numaralı bendine “Çevre Uzmanı Yardımcıları” ibaresinden sonra gelmek üzere “Tarım Uzman Yardımcıları”, “Çevre Uzman yardımcılığına” ibaresinden sonra gelmek üzere “Tarım Uzmanlığına”, b) “Zam ve Tazminatlar” başlıklı 152 nci maddesinin “II-Tazminatlar” kısmının “A- Özel Hizmet Tazminatı” bölümünün (i) bedine “Çevre Uzmanları” ibaresinden sonra gelmek üzere “Tarım Uzmanları”,
c) (I) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin “I- Genel İdare Hizmetleri Sınıfı” bölümünün (h) bendine “Çevre Uzmanları” ibaresinden sonra gelmek üzere “Tarım Uzmanı”, ibareleri eklenmiştir.

Sayfa 8

Livadi
13.10.2009, 18:14
Ek ödemeler

MADDE 40- (1) Tarım ve Gıda Bakanlığında istihdam edilen ve aşağıda sıralanan kadrolarda çalışan personele, en yüksek Devlet memuru aylığının ek gösterge dahil, aşağıda belirtilen oranları geçmemek üzere ek ödeme yapılır. Bu ödemelerden damga vergisi dışında, herhangi bir kesintiye tabi tutulmaksızın, 657 sayılı Kanunun aylıklara ilişkin hükümleri doğrultusunda peşin ödenir.

a) Müsteşar % 180
b) Müsteşar Yardımcısı % 170
c) Genel Müdür, Kurul Başkanı, Başkan % 170
ç) I. Hukuk Müşaviri, Genel Müdür Yardımcısı, Müstakil Daire Başkanı % 160
d) Daire Başkanı, Başmüfettiş, Müfettiş % 150
e) Şube Müdürü % 145
f)APK Uzmanı, Uzman % 140
g) Veteriner Hekim % 135
ğ) Mühendis % 135
h) Diğer Teknik Personel % 130
ı) Hukuk Müşaviri, Avukat % 130
i) Şef % 125
j) Sosyolog, Ekonomist, İstatistikçi, Yönetmen, Programcı, Mütercim % 120
k) Tekniker % 115
l) Teknisyen % 110
m) Diğer İdari Personel % 105
n) Yardımcı Hizmetler Sınıfı Personeli % 100 oranları esas alınır.

(2) Yukarıdaki belirtilen hizmet sınıfı ve unvanların dışında, bir hizmet sınıfı veya unvanda personel istihdam edilmesi halinde, uygulanacak ek ödeme Bakanlık ve Maliye Bakanlığınca tespit edilir.

Kadrolar

MADDE 41- (1) Kadroların tespiti, ihdası, kullanımı ve iptali ile kadrolara ilişkin diğer hususlar 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre düzenlenir.

(2) Yeni ihdas edilen kadrolar ek-2’de yer alan (1) sayılı Cetvel’de gösterilmiştir.

Kamu hizmetlerinin gördürülmesi

MADDE 42- (1) Bu Kanunda sayılan hizmetlerin daha etkin ve verimli olarak yerine getirilmesi için hizmet satın alma yoluyla, gerçek ve tüzel kişilere gördürülebilir. Bu durumda, idarenin sorumluluğuna ilişkin hükümler saklıdır.

Yürürlükten kaldırılan hükümler

MADDE 43- (1) 7/8/1991 tarihli ve 441 sayılı Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname yürürlükten kaldırılmıştır.

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Tarım ve Köyişleri Bakanlığına ait kadrolar ile 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 25 inci maddesi uyarınca, Tarım Reformu Genel Müdürlüğüne ait kadrolar iptal edilerek 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvellerden çıkarılmış ve ekli (I) sayılı listede belirtilen kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvele Tarım ve Gıda Bakanlığı bölümü olarak eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 2- (1) Bakanlık merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatı, bu Kanunda belirlenen esaslara göre yeniden düzenleninceye kadar, Bakanlığın merkez teşkilatında değişen veya yeniden kurulan birimlere verilen görevler, yapılan harcama ve ödemeler, daha önce bu işleri yapmakta olan mevcut birimler ve personel tarafından yürütülmeye devam olunur.

GEÇİCİ MADDE 3- (1) Diğer Kanun ve mevzuatta Tarım ve Köyişleri Bakanlığına yapılmış olan atıflar Tarım ve Gıda Bakanlığına yapılmış sayılır.

GEÇİCİ MADDE 4- (1) Bu Kanunda öngörülen tüzük ve yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar mevcut tüzük ve yönetmeliklerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. Sözü edilen tüzük ve yönetmelikler en geç bir yıl içinde bu Kanuna uygun hale getirilir.

GEÇİCİ MADDE 5- (1) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı merkez teşkilatında Müsteşar, Müsteşar Yardımcısı, Genel Müdür, Başkan, Genel Müdür Yardımcısı, I. Hukuk Müşaviri, Daire Başkanı, Baş Müfettiş, Müfettiş, Müfettiş Yardımcısı, Savunma Sekreteri ve Şube Müdürü kadro unvanlı görevlerde bulunanların görevleri, bu Kanunun yayımı tarihinde sona erer. Bunlar en geç bir yıl içerisinde durumlarına uygun boş kadrolara atanırlar. Atama işlemi yapılıncaya kadar kurumca ihtiyaç duyulan işlerde görevlendirilebilirler. Bunlar, yeni bir kadroya atanıncaya kadar, eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge ve her türlü zam ve tazminatlar
ile diğer mali haklarını almaya devam ederler. Söz konusu personelin, atandıkları yeni kadroların aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatlar ile diğer mali hakları toplamının net tutarı, eski kadrolarına bağlı olarak en son ayda almakta oldukları aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatları ile diğer her türlü mali hakları toplamı net tutarından az olması halinde, aradaki fark giderilinceye kadar atandıkları kadrolarda kaldıkları sürece herhangi bir kesintiye tâbi tutulmaksızın tazminat olarak ödenir.

Sayfa 9

Livadi
13.10.2009, 18:15
(2) Bu Kanunun yayımı tarihinde Tarım ve Köyişleri Bakanlığına ait kadrolarda bulunanlardan, yukarıdaki fıkrada sayılanlar hariç kadro ve görev unvanı değişmeyenler hiçbir işleme gerek kalkmasızın Tarım
ve Gıda Bakanlığına ait aynı unvanlı kadrolara atanmış sayılırlar. Bunların eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatları ile diğer özlük hakları şahıslarına bağlı olarak devam eder.

GEÇİCİ MADDE 6- (1) Tarım ve Gıda Bakanlığının hizmetleri ile ilgili 2006 yılı mali harcamaları, Maliye Bakanlığınca yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 2006 yılı bütçesinde yer alan ödenekten karşılanır.

GEÇİCİ MADDE 7- (1) Tarım ve Köyişleri Bakanlığına ait döner sermayeler, Tarım ve Gıda Bakanlığına devredilir, Bu döner sermayeler, yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar yürüttükleri iş ve işlemlere devam eder.

GEÇİCİ MADDE 8- (1) En az dört yıllık eğitim veren fakülte ve yüksek okul veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olup, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile bağlı ve ilgilik uruluşlarında en az üç yıl çalışmış olan memurlardan iki yıl içinde başvuranlar, Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az altmış puan aldıklarını belgeledikleri takdirde, bu Kanunun 37 ncı maddesine göre yapılacak yeterlik sınavına girme hakkını kazanırlar, Bu sınavda başarılı olanlar Tarım Uzmanı kadrolarına atanırlar.

Yürürlük

MADDE 44- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 45- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

TARIM VE GIDA BAKANLIĞI MERKEZ TEŞKİLATI

Bakan

Müsteşar

Müsteşar Yardımcıları (5)

Ana Hizmet Birimleri

Ziraat İşleri Genel Müdürlüğü,

Gıda ve Veteriner Hizmetleri Genel Müdürlüğü,

Su Ürünleri Genel Müdürlüğü,

Tarım Reformu ve Kırsal Kalkınma Genel Müdürlüğü

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü.

Danışma ve Denetim Birimleri

Teftiş Kurulu Başkanlığı,
Strateji Geliştirme Başkanlığı,
Hukuk Müşavirliği,
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği,
Bakanlık Müşavirleri
Yardımcı Hizmet Birimleri
Özel Kalem Müdürlüğü
İnsan Kaynakları Başkanlığı,
Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı,
Eğitim, Yayım ve Enformasyon Daire Başkanlığı
Savunma Sekreterliği

Sayfa 10