PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Erzurum Atatürk Üniversitesi Zootekni Bölümü Tanıtımı


genc__osman
02.12.2010, 19:16
Misyonumuz

Çağın gerektirdiği bilgilerle donanımlı, disiplinli, öz güven sahibi Ziraat Mühendisi Zooteknistler yetiştirmek.
Bölge ve ülke hayvancılığının beklentilerine problem odaklı bilimsel araştırma ve projeler ile cevap verebilmektir.

Vizyonumuz

Güçlü akademik kadrosuyla ve bilimsel etkinlikleri ile bölgemizde ülkemizde ve uluslar arası düzeyde örnek alınan akademik birim olmaktır.
Bölge ve ülke çiftçilerinin ihtiyaç duyduğu bilgi, danışmanlık ve materyal ihtiyacına cevap verebilen bir birim olmaktır.

Tarihçe

Zootekni Bölümü, Atatürk Üniversitesi’nin kuruluş kanununun 31.05.1957 yılında çıkmasından sonra, Ziraat Fakültesinde açılması planlanan bölümlerden biri olarak, 18 kasım 1958’de eğitim ve öğretim faaliyetine başlamıştır. Kuruluş süresinde Hayvan ıslahı, Yemler ve Hayvan Besleme, Büyük ve Küçükbaş Hayvan yetiştiriciliği, Su ürünleri, Arıcılık, İstatistik, Süt ve Süt Ürünleri Teknolojisi Bilim dallarını bünyesinde toplayan Zootekni Bölümünden 1977’ de Süt Teknolojisi Kürsüsü, 1988’de ise Su ürünleri Bilim Dalı ayrılmıştır.

Bölümün kuruluş ve gelişmesinde Prof. Dr. Marten. A. Alexander, Prof. Dr. C.T. Blunn, Prof. Dr. Marvel L. Baker, Prof. Dr. İ. Esat Kadester, Prof. Dr. Orhan Düzgüneş, Prof. Dr. Reşit Sönmez, Prof. Dr. Macit Eker ve Prof. Dr. İbrahim Yarkın gibi bilim adamları önemli katkılarda bulunmuşlardır. Zootekni Bölümünde kuruluşundan günümüze kadar bölüm başkanı olarak hizmet veren öğretim üyeleri aşağıda verilmiştir.

Yönetim Mesajı

Zootekni evcil çiftlik hayvanlarını yetiştirme, besleme, ıslah etme ve onlardan hayvansal ürünler elde etme tekniğidir. Bir başka ifade ile hayvansal ürünlerin bir kısmının doğadan sofraya, bir kısmının hayvandan mutfağa veya fabrikaya ulaştırılması bilgi ve tekniğini geliştiren bilim dalı Zooteknidir. Hemen her gün üç öğün sofralarımız et, süt, yumurta, tereyağı, peynir ve bal veya bunların bir veya birden fazlası esas alınarak hazırlanan yiyeceklerle gıdalarla donatılır. Bu gıdalar hayatımızın devamı için alternatifsizdir. Onlarsız hayatımızı sağlıklı olarak sürdürmemiz mümkün değildir. Bu gıdaların eksikliğinde önce enerjimizi sonra sağlığımızı kaybederiz.

Zootekni hayvansal gıdaların doğrudan üretimi yanında bazı yiyecekler için gıda sanayine hammadde temini ile de birinci derecede ilgilidir. Zootekninin alanı sadece gıdalarla da sınırlı değildir. Elbiselerimizdeki yün, kravatımızdaki ipek, ayakkabımızdaki deri hammaddelerinin üretilmesi yine Zootekni biliminin faaliyetlerindendir. Hobi ve süs eşyaları olarak Zootekninin fonksiyonunu artık zikretmiyorum,Zootekni’nin stratejik önemi her gün geçen artmaktadır Teknolojik ve biyoteknolojik gelişmelerin dinamizmi ile insanların sağlıklı besinler ile sağlıklı bir çevrede yaşaması ihtiyacı Zootekniyi popüler bir konuma getirmiştir.

Zootekni Bölümü; bu bilim alanının üniversite düzeyinde eğitim-öğretim ve araştırmalarının yürütüldüğü akademik bir birimdir. Eğitim boyutuyla Zootekni, çeşitli türden çiftlik hayvanlarının kârlı ve ekonomik üretim tekniğini bilen ve uygulayan, mesleğine duyarlı ve saygılı, araştırıcı, yenilenmeyi ve bilimsel paylaşımı misyon edinmiş Zooteknistler yetiştiren, varlığı asla tartışılmayan bir bölümdür.

Geçmişte olduğu gibi, bu gün ve gelecekte de var oluş felsefesini sürdürecek olan Zootekni Bölümü; kendi hizmet kulvarında ülke kalkınmasındaki sorumluluğunun bilinci ile ulusal ve uluslararası platformdaki saygın konumunu hak etmenin onuru ile gelecek kuşaklara miras kalacaktır. Akademisyen, araştırıcı ve öğrenciler için her türlü fiziki alt yapıya sahip olan Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü, mevcut sığırcılık, koyunculuk, arıcılık ve tavukçuluk şubeleri ile ülkemizde şanslı bir kaç bölümden biridir.
Lisans ve lisansüstü eğitimdeki güçlü ve uzman akademik kadrosu ile mezun ettiği Zooteknistler ülkemizin çok önemli ve kritik makamlarında geleceğin güçlü ve büyük Türkiye’sinin onurlu mücadelesini vermektedir.

Vermekte olduğumuz eğitim-öğretim, ulusal ve uluslararası araştırma hizmetleri ile her zaman öncelikli olarak talep edilen bir bölüm olmaktan onur ve gurur duyuyorum.


Sınıf, laboratuar veya atölye imkanları

Zootekni Bölümünde Et-Süt-Yem-Arıcılık-Yapağı Analiz ve uygulama laboratuarları ile Bilgisayar kullanımı laboratuarları mevcuttur. Ayrıca Bölümde araştırma amaçlı Suni Tohumlama ve Embriyo Transferi ve Endokronoloji Labaratuarları da bulunmaktadır. Bölüm laboratuvarlarında öğrenci uygulamaları ve araştırmalarda öngörülen çeşitli analizler yapılmaktadır. Üreme fizyolojisi ve endokrinoloji laboratuarında; spermin makroskobik ve mikroskobik değerlendirilmesi, kan serumunda hormon düzeylerinin Eliza ile saptanması faaliyetleri yapılabilmektedir. Balarısı laboratuarında ana arı yetiştirme ve yapay tohumlama alanlarında eğitim verilmektedir. Yemler ve Hayvan Besleme Anabilim Dalı laboratuarlarında ise temel yem analizleri yapılarak kamu ve özel sektöre hizmet sunulmaktadır. Bunlar; Weende analizleri (kuru madde, ham protein, ham yağı, ham kül, ham selüloz), NDF, ADF ve ADL analizleri, glukoz, şeker ve nişasta analizleridir. Genetik Bilim Dalı moleküler genetik laboratuarı her türlü biyoteknoloji çalışmasının yürütülebilmesine olanak sağlamaktadır.

Mezuniyet sonrası iş imkanları

Zootekni Bölümü mezunları, son yıllarda ülkemizdeki hayvancılıkta yaşanan değişiminde etkisi ile özellikle kamu sektörü dışında faaliyet gösteren hayvancılık sektörlerinde rahatlıkla iş bulma imkânına sahiptirler. Bu sektörlerden bazıları; süt sığırı işletmeleri, besi sığırı işletmeleri, tavukçuluk işletmeleri (broiler ve yumurtacı işletmeler), devekuşu, bıldırcın ve diğer kanatlı yetiştiriciliği yapan işletmeler ve arıcılık, işletmeleri yem fabrikaları, SEK, EBK, Ziraat Bankası, TAGEM, TİGEM, hayvansal gıda işleyen işletmeler, süt fabrikaları, mandıralar, olarak sayılabilir. Piyasanın zooteknistlere talebi yıllar içinde dalgalanmalar göstermesine rağmen genelde süreklilik arz etmektedir. Zootekni Bölümünü dört yıllık eğitimlerini başarı ile tamamlayan öğrenciler Zooteknist Ziraat Mühendisi unvanı ile mezun olmaktadırlar. Zootekni Bölümünü mezunları, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve bağlı kurumlarında, tarımsal araştırma kurumlarında, tarımsal kooperatiflerde, tarımla ilgili bankalar ve belediyelerin yanı sıra tarımsal üretim, ithalat ve ihracat işleri ile uğraşan özel kuruluşlarda çalışma imkanına sahiptirler. Son yıllarda bölümümüzden mezun olan öğrencilerimiz tavukçuluk, süt ve besi sığırcılığı işletmelerinde, yem fabrikalarında, özel yem analiz laboratuarlarında, yem katkı maddeleri pazarlayan yerli ve yabancı özel firmalarda çalışabilmektedir. Diğer yandan zooteknistler özel çiftlik kurarak kendi çiftliklerini de başarı ile yönetmektedirler. Bu sahada akademik ilerleme sağlamak isteyen mezunlarımız değişik üniversitelerin ilgili bölümlerinde lisansüstü eğitime yönelmekte ve başarılı olanlar akademik kadrolara da geçebilmektedir.

Lisans/önlisans/yüksek lisans sonrası eğitim imkanları

Eğitim ve Öğretim Zootekni Bölümünün ana çalışma konuları arasında; büyükbaş (sığır ve manda), küçükbaş (koyun ve keçi) ve kümes hayvanları (tavuk, bıldırcın, hindi, kaz, ördek, devekuşu) ile at tavşan köpek gibi diğer çiftlik hayvanların yetiştirilmesi, beslenmesi, ıslahı yer almaktadır. Ayrıca alternatif hayvan yetiştirme teknikleri, organik hayvancılık, temel ve alternatif yem kaynaklarından yararlanma, alternatif yem kaynakları geliştirme, hayvancılıkta bilgisayar, teknoloji ve özellikle biyoteknolojiden yararlanma, araştırma ve deneme planlama, hayvancılık işletmelerini projelendirme ve hayvancılık organizasyonları gibi özel konularda Zootekninin çalışma konuları arasındadır. Eğitim Programları Lisans Programı: Öğrenciye Lisans derecesi ve Ziraat Mühendisi diploması sağlar. Öğrenci 140 kredi saatlik dersleri ve 45 günlük staj eğitimini tamamlamak zorundadır. Yüksek Lisans Programı: Öğrenciye yüksek lisans derecesi sağlar. Öğrenci 24 kredi saatlik dersleri, kredisiz 1 adet seminer sunar. Yüksek lisans tezini hazırlar ve jüri önünde savunur. Doktora Programı: Yüksek lisans derecesine sahip adaylar doktora programı için başvururlar. Doktora öğrencileri 24 kredi saat dersleri tamamlayıp yabancı dil bilgisini tamamladıktan sonra doktora yeterlilik sınavında başarılı olmak zorundadırlar. Doktora tezini hazırlayıp jüri önünde savunmak zorundadırlar.

Yurt dışı eğitim imkanları

Zootekni Bölümünün ana çalışma konuları arasında; büyükbaş (sığır ve manda), küçükbaş (koyun ve keçi) ve kümes hayvanları (tavuk, bıldırcın, hindi, kaz, ördek, devekuşu) ile at tavşan köpek gibi diğer çiftlik hayvanların yetiştirilmesi, beslenmesi, ıslahı yer almaktadır. Ayrıca alternatif hayvan yetiştirme teknikleri, organik hayvancılık, temel ve alternatif yem kaynaklarından yararlanma, alternatif yem kaynakları geliştirme, hayvancılıkta bilgisayar, teknoloji ve özellikle biyoteknolojiden yararlanma, araştırma ve deneme planlama, hayvancılık işletmelerini projelendirme ve hayvancılık organizasyonları gibi özel konularda Zootekninin çalışma konuları arasındadır.

İletişim Bilgileri

Tel: +90 442 2312577

Fax: +90 442 2360958

e-Posta: zootekni@atauni.edu.tr

Adres: Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Erzurum