PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Fakültemize 2009-2010 Yılından itibaren Kayıt Yaptıran Öğrenciler İçin


genc__osman
01.09.2010, 19:34
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Tıp Fakültesi hariç, Atatürk Üniversitesine bağlı diğer fakülte ve yüksekokulların kayıt, eğitim-öğretim ve sınavlarında uygulanacak esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Tıp Fakültesi hariç, Atatürk Üniversitesine bağlı diğer fakülte ve yüksekokullarda yürütülen ön lisans ve lisans eğitim-öğretimi ile sınav ve değerlendirme esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) AGNO: Ağırlıklı genel not ortalamasını, b) AL: Alt limiti,
c) Başarı baraj notu: 4,00 üzerinden 2,00’ı,
ç) Danışman/Koordinatör: Öğrencilerin eğitim, öğretim ve diğer sorunlarıyla ilgilenmek üzere bölüm/anabilim dalı başkanı ve/veya dekan/müdür tarafından görevlendirilen öğretim elemanını,
d) Ders kredi saati: Haftada bir saat teorik ders, yarıyıl sisteminde bir kredi saati, yıl sisteminde iki kredi saati; uygulama, laboratuar, bitirme çalışması, seminer, klinik, atölye ve benzeri çalışmalar iki saati, yarıyıl sisteminde bir kredi saati; yıl sisteminde ise iki kredi saatini,
e) DKL: Değerlendirmeye katma limitini,
f) İlgili Kurul: Fakültelerde fakülte kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul kurulunu,
g) İlgili Yönetim Kurulu: Fakültelerde fakülte yönetim kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul yönetim kurulunu,
ğ) Lisans: Ortaöğretimden sonra, en az sekiz yarıyıllık veya dört yıllık bir programı kapsayan yüksek öğretimi, h) Ortak zorunlu ders: 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde belirtilen Atatürk
İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil derslerini,
ı) Ön lisans: Ortaöğretimden sonra, en az dört yarıyıllık veya iki yıllık bir programı kapsayan yüksek öğretimi,
i) Ön şartlı ders: Alınabilmesi için önceki yarıyılda/yılda yer alan derslerden bir veya birkaçının başarılması veya alınması şartı aranılan dersi,
j) Rektör: Atatürk Üniversitesi Rektörünü,
k) Seçmeli ders: Zorunlu dersler dışında öğrencinin alan içinden ve alan dışından isteği doğrultusunda aldığı
dersi,
l) Senato: Atatürk Üniversitesi Senatosunu,
m) Üniversite: Atatürk Üniversitesini,
n) Üst yarıyıl/yıl: Öğrencinin bulunduğu yarıyılı takip eden iki üst yarıyılı/bir üst yılı,
o) Yüksekokul: Lisans eğitimi veren yüksekokullar ile ön lisans eğitimi veren meslek yüksekokullarını,
ö) Zorunlu ders: Seçmeli ve ortak zorunlu dersler dışında bir programda öngörülen ve öğrencinin zorunlu olarak alması gereken dersleri ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim-Öğretimle İlgili Esaslar
Öğrenci işleri
MADDE 5 – (1) Üniversitede eğitim-öğretim görmeye hak kazanan öğrencilerin kesin kayıtları, kimlik kartlarının tanzimi ve tasdiki, askerliklerinin tecil işlemleri, öğrenci belgelerinin verilmesi ve dosyalarının tutulması ile diplomalarının düzenlenmesi işlemleri merkezde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı; merkez dışında bulunan fakülte/yüksekokullarda ise ilgili dekanlık/müdürlük tarafından görevlendirilen birimler tarafından, Öğrenci İşleri Daire
Başkanlığı adına yürütülür.
(2) Üniversite öğrencilerinin kayıtlarının iptal edilmesi veya silinmesi, çift anadal ve yandal programları, fakülteler/yüksekokullar ve bölümler arası yatay geçişler ile diğer yüksek öğretim kurumlarından gelen öğrencilerin yatay geçişleri ve intibaklarının yapılması, öğretim ve sınavlara ilişkin işlemler, ilgili yönetim kurullarının kararına istinaden dekanlık/müdürlük tarafından yürütülür.
Eğitim-öğretim türleri
MADDE 6 – (1) Üniversitede eğitim-öğretim türleri; normal örgün öğretim ve ikinci öğretim, açıköğretim,
dışardan eğitim, yaygın eğitim, uzaktan eğitim programları ile yaz okulundan oluşur. (2) Bu eğitim-öğretim türleri, ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenir. Eğitim-öğretim dönemleri ve akademik takvim
MADDE 7 – (1) Eğitim-öğretim yarıyıl ve/veya yıl esasına göre düzenlenir. Eğitim-öğretim dönemleri, yarıyıl uygulayan birimlerde güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Bir yarıyıl ondört haftadan, bir yıl yirmisekiz haftadan az olmaz. Yarıyıl/yıl sonu sınavları bu sürenin dışındadır.
(2) Üniversitenin bir sonraki eğitim-öğretim yılına ait akademik takvimi, fakülte/yüksekokulların teklifleri değerlendirilerek, en geç Mayıs ayı içinde Senato tarafından belirlenir.
Öğrenci kontenjanı ve puan türünün tespiti
MADDE 8 – (1) Fakülte/yüksekokullar, bir sonraki eğitim-öğretim yılında bölüm/program/anabilim dalına alınacak öğrenci kontenjanlarını, puan türünü ve aranacak diğer nitelikleri her yıl ilgili kurullarda belirleyerek Senatoda görüşülmek üzere Rektörlüğe bildirirler.
(2) Birimler, öğrenci kontenjanlarını belirlerken eğitim özelliklerine göre özel şartlar belirleyebilir.
Üniversiteye giriş ve kayıt şartları
MADDE 9 – (1) Üniversiteye kesin kayıt işlemleri Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’nin belirlediği tarihler arasında yapılır. ÖSYM tarafından belirlenen tarihler arasında kesin kayıt işlemlerini yaptırmayan adaylar, kayıt haklarını kaybeder.
(2) Üniversiteye kayıt için aşağıdaki şartlar aranır:
a) Ortaöğretim veya dengi meslek okulu mezunu olmak; yabancı ülke ortaöğretim okullarından mezun olanlar için diploma denklikleri Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış olmak.
b) ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonucunda, o öğretim yılında Üniversitenin fakülte/yüksekokullarına kayıt hakkı kazanmış olmak veya ön kayıt sistemi ile öğrenci alınacak birimlerde, o öğretim yılı için geçerli olan puana ve şartlara sahip olmak, yapılacak sınavda başarılı bulunmak.
c) ÖSYM tarafından hazırlanan sınav kılavuzunda, Üniversiteye kayıt için belirtilen belgeleri, yabancı uyruklu
öğrenciler için ise, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca istenen gerekli belgeleri sağlamak.
ç) Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adaylar kayıt için başvurularını şahsen yaparlar. Ancak, mazeretleri sebebiyle bizzat başvuramayan adaylar, vekilleri veya kanunî temsilcileri aracılığı ile de kayıt yaptırabilirler.
d) Kesin kayıt yaptıran öğrencilerin sunduğu belge ve bilgilerin doğru olmadığı anlaşılırsa, ilgili yönetim kurulu tarafından kayıtları iptal edilir. Söz konusu şahıslara verilen diploma dâhil tüm belgeler iptal edilerek haklarında gerekli kanuni işlem yapılır.
Öğrenci katkı payı
MADDE 10 – (1) Öğrencilerin ödeyecekleri katkı payları ilgili mevzuatla her yıl belirlenen miktarlar üzerinden alınır.
(2) Bir eğitim-öğretim yılına ilişkin öğrenci katkı payı iki eşit taksitte ödenir. İlk taksit birinci yarıyıl/yıl başında kayıt olma ya da kayıt yenileme sırasında ödenir. İkinci taksit ise ikinci yarıyıl başında kayıt yenileme esnasında; yıl sistemi uygulanan eğitim programlarında ise Şubat ayında ödenir.
(3) Öğrenci katkı payını süresi içinde ödemeyen adayların kesin kayıtları yapılmaz ve öğrencilerin kayıtları yenilenmez. Katkı payını yatırmayan öğrenciler derslere ve sınavlara katılamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz.
(4) İkinci öğretim öğrencilerinin katkı payı işlemleri hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
(5) Zorunlu stajını tamamlamadığı için mezuniyetleri bir sonraki akademik yıla taşan öğrenciler o yarıyılın/yılın da katkı payını veya ikinci öğretim ücretini öder.
Öğrenci danışmanlığı ve koordinatörlük
MADDE 11 – (1) Bölüm/anabilim dalı başkanı ve/veya dekan/müdür tarafından, her sınıf için en az bir danışman/koordinatör görevlendirilir. İhtiyaç duyulması halinde danışmanlar arasında koordinasyonu sağlamak amacıyla bir başdanışman/koordinatör görevlendirilebilir.
(2) Bölüm/anabilim dalı başkanı ve/veya dekan/müdür tarafından ders ve sınav programlarındaki koordinasyonu sağlamak üzere program koordinatörü görevlendirilir.
(3) Danışmanlar, öğrencilerin kayıt yenileme işlemlerini ilgili mevzuat hükümlerine göre yapmalarını sağlamakla yükümlüdür.
(4) Danışman/koordinatörler, görevlerini Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yürütür.

Kayıt yenileme
MADDE 12 – (1) Kayıt yenileme işlemleri akademik takvimde gösterilen süre içerisinde yapılır. Öğrenciler, bu süre içerisinde katkı payını/ikinci öğretim ücretini ödeyerek öğrenci otomasyon programında o yarıyılda/yılda alabileceği dersleri seçer. Öğrenci otomasyon programı üzerinden ders seçim işlemini yapan öğrenciler, akademik takvimde belirtilen süre içerisinde kayıt yenileme işlemlerini, öğrenci otomasyon programında danışmanları tarafından onaylanmasından sonra ders kayıt fişini, akademik takvimde belirtilen süre içerisinde danışmanıyla birlikte imzalamak zorundadır.
(2) Belirtilen sürelerde katkı payını/ikinci öğretim ücretini yatırmayan ve ders kaydını yaptırmayan öğrenci, o yarıyılda/yılda derslere devam edemez ve sınavlara giremez. Bu süre, 2547 sayılı Kanunda belirtilen öğrenim süresinden sayılır. Ancak, süresi içinde ders kaydını yaptıramayanlardan haklı ve geçerli mazereti olan öğrencilerin, mazeretli olarak geçen süresinin devamsızlıktan sayılması şartıyla, ders kayıtlarının yenilenmesine ilgili yönetim kurulu karar verir.
(3) Birbirini izleyen iki yarıyıl/yıl üst üste kayıt yenilemeyen öğrencilerin fakülte/yüksekokulla ilişiği kesilir.
(4) Ders kayıt işlemlerinin tümünden öğrenci sorumludur.
Öğretim programları, uygulama ve stajlar
MADDE 13 – (1) Öğretim programı, fakültelerin/yüksekokulların niteliklerine göre teorik dersler ve/veya uygulamalar, seminer, atölye, laboratuar, klinik çalışmaları, arazi uygulaması, staj ve diğer etkinliklerden oluşur. Öğretim programlarının özelliklerine göre staj, uygulama ve benzeri çalışmalarla ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.
(2) Fakülte/yüksekokullar her programdaki mezuniyet için gerekli toplam kredi saati miktarlarını, ortak zorunlu dersler hariç, iki yıllık programlarda 80 ± 20, dört yıllık programlarda 150 ± 30 olmak üzere; beş veya altı yıllık programlar ise, toplam kredi saati miktarlarını kendi eğitim-öğretim ve sınav uygulama esaslarına ilişkin kararlarında belirlerler. Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen paket programların kredi saati toplamı bu sınırlamanın dışında
tutulur.
(3) Öğretim yarıyıl/yılı başlamadan önce o yarıyılda/yılda yürütülecek dersler ve bu dersleri yürütecek öğretim elemanları; ilgili bölüm/anabilim/anasanat dalı kurullarınca belirlenir ve yarıyılın/yılın başlama tarihinden en geç üç hafta önce dekanlığa/müdürlüğe bildirilir; konu ilgili kurulda görüşülerek karara bağlanır.
(4) Öğretim programında belirlenen tüm çalışmalar bu Yönetmelik hükümlerine tabi ders sayılır. Yükseköğretim Kurulunca kredi saati (0) sıfır olarak belirlenmiş dersler hariç, her dersin kredi saati ve Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) karşılığı öğretim programında belirtilir. Ders kredi saatinin hesaplanmasında bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi hükümleri uygulanır.
(5) Yarıyıl sistemi uygulanan birimlerde bir yarıyıldaki ders ve uygulamaların toplamı 12 kredi saatten, ilk dört yarıyılın toplam kredi saati ise 60 kredi saatten az olamaz.
Dersler ve süreleri
MADDE 14 – (1) Bir ders saatinin süresi elli dakikadır.
(2) Dersler; zorunlu, seçmeli ve ortak zorunlu dersler olmak üzere üç türlüdür.
(3) Öğretim programında seçmeli derslerin bulunması halinde, bu derslerin kredi saatleri, mezuniyet için alınması gerekli toplam kredi saatin en çok %40’ını oluşturacak şekilde düzenlenir.
(4) Seçmeli dersler, meslekle ilgili formasyonu tamamlayan dersler yanında diğer bölüm ve fakülte/yüksekokullarda açılmış olan genel kültür ya da değişik alanlardaki derslerden de olabilir. Meslekle ilgili olmayan seçmeli dersler mezuniyet için alınması gerekli toplam kredi saatinin %10’unu aşamaz.
Ders alma ve bırakma
MADDE 15 – (1) Fakülte ve lisans eğitimi veren yüksekokullarda bir öğrencinin haftalık alabileceği derslerin kredi saati miktarı, ortak zorunlu dersler hariç, 26 kredi saati; paket program uygulayan birimlerde 27 kredi saati geçmeyecek şekilde ilgili birimlerin eğitim-öğretim ve sınav uygulama esaslarına ilişkin kararlarında belirtilir. Meslek Yüksekokullarında ise bir öğrencinin haftalık alabileceği derslerin kredi saati miktarının üst sınırı, ilgili birimlerin eğitim- öğretim ve sınav uygulama esaslarına ilişkin kararlarında belirtilir. Mezuniyet için gerekli toplam kredi saati miktarı 160 ve üzerinde bulunan fakülte/yüksekokullar için öğrencinin haftalık alabileceği kredi saati miktarı, ilgili birimlerin eğitim- öğretim ve sınav uygulama esaslarına ilişkin kararlarında belirtilir. Belirlenen kredi saati sınırları tekrar dersi olan veya AGNO'su 2,50'nin altında olan öğrencilere üst yarıyıllardan ders alma hakkı vermez.
(2) Son sınıfın her bir yarıyılı için mezuniyetine tek dersi kalan öğrencilere, istemeleri halinde azami kredi saati miktarına ilaveten bir ders verilir.
(3) Bir dersin haftalık kredi saati hesabı bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendine göre yapılır ve haftalık ders kredi saati hesabında ortak zorunlu dersler ile mezuniyet için gerekli toplam kredi saatinden sayılmayan dersler dikkate alınmaz.
(4) Ön şartlı bir dersin alınabilmesi için bu dersin ön şart/şartlarının alınması veya başarılması gerekir.
(5) Meslek yüksekokulları öğrencileri hariç, tekrar dersi olmayan ve AGNO’su en az 2,50 olan ara sınıf
öğrencileri, ön şartlı olmayan veya ön şartını yerine getirdiği, üst yarıyıl/yıl programlarına ait derslerden, ilave olarak haftalık azami kredi saati miktarını aşmamak üzere en çok 10 kredi saate kadar ders alabilirler. Öğrenciler; bu şartları yerine getirdiği sürece, kayıt yeniledikleri yarıyılda/yılda daha önceki yarıyılda/yılda ilave olarak aldıkları derslerin kredi saati kadar dersi üst yarıyıldan/yıldan aldıktan sonra, ön şartlı olmayan veya ön şartını yerine getirdiği en çok 10 kredi saate kadar dersi üst yarıyıldan/yıldan alabilir.
(6) Öğrenciler, öncelikle FF notu almış oldukları derslere kayıt yaptırmak zorundadır. Öğrenci değişim programlarından yararlanan öğrenciler, ilgili değişim programının uygulandığı kurumdan alarak başarısız oldukları dersi/dersleri yaz okulunda ve/veya değişim programı dönüşünde kendi kurumundan alabilir.
(7) Öğrenciler içinde bulundukları yarıyılda/yılda alacakları derslerin haftalık saatleri ile tekrar alacakları derslerin haftalık saatlerinin, devamsızlık oranını aşacak şekilde çakışması halinde, öncelikle tekrara kaldıkları dersleri almak zorundadır. Çakışmalar sebebiyle derslere kayıt yaptıramama, eğitim-öğretim sürelerindeki üst sınırların işlemesini engellemez.
(8) AGNO’sunu yükseltmek isteyen öğrenciler, daha önce almış olduğu derslerden FF notu almış olduğu ders/dersler dışında da azami kredi sınırını aşmamak kaydıyla, istediği kadar ders alabilir. AGNO hesabında tekrarlanan dersler için öğrencinin aldığı en son not geçerlidir.
(9) Öğrenciler, kayıt yenileme bitim tarihini takip eden ilk iki hafta içerisinde almış oldukları dersi/dersleri danışman nezaretinde bırakabilir. Bırakılan ders/derslerin yerine, geçen sürenin devamsızlıktan sayılması şartıyla yeni ders/dersler alınabilir.
(10) İlk iki hafta içinde bırakılmayan seçmeli dersler zorunlu ders gibi işlem görür. Ancak, öğrencinin başarısız olduğu seçmeli dersin ilgili dönemde yeniden açılmaması halinde başka bir ders seçilir.
(11) Kısmen veya tamamen sınıf geçme ve/veya yıllık sistem uygulanan birimlerde, bu maddenin yukarıdaki fıkralarında belirtilen esasların uygulanıp uygulanamayacağı, birimlerin kendi eğitim-öğretim ve sınav uygulama esasları ile belirlenir. Bu birimlerde, ortak zorunlu dersler hariç, bir ve daha fazla dersten başarısız olan öğrenciler bir üst sınıftan ders alamaz.
Diğer yükseköğretim programlarında alınan dersi transfer etme
MADDE 16 – (1) Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girerek yeniden kayıt hakkı kazanan öğrencilerin, daha önce devam ettikleri yüksek öğretim programında başarılı oldukları derslerden muaf olabilmeleri ve diğer yüksek öğretim kurumlarından ve/veya uzaktan eğitim kurumlarından alınan derslerin geçer notlarının bu Yönetmeliğin 27 nci maddesine göre muaf olarak değerlendirilebilmesi için, dekanlığa/müdürlüğe muafiyet istedikleri dersleri belirten bir dilekçe ve ekinde not döküm belgesi ile ders içeriklerini kapsayan onaylı belgelerle başvurmaları gerekir.
(2) Başvurular, öğrencinin ders kaydını yaptırdığı ilk yarıyılın/yılın ikinci haftasının sonuna kadar yapılır. Muafiyet isteği ilgili yönetim kurulunca değerlendirilir ve karara bağlanarak intibakı yapılır. Muafiyet talebi ilgili yönetim kurulu tarafından karara bağlanıncaya kadar öğrenciler, muafiyet talebinde bulunduğu derse/derslere devam eder.
(3) Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin muaf olarak sayılabilmesi için; muafiyet talebinde bulunulan dersin/derslerin başarı notunun, bu Yönetmeliğin 27 nci maddesinde belirlenen harf notlarından en az CC harf notu veya karşılığı olması gerekir. Öğretim programlarında başarılı/başarısız olarak değerlendirilen ders/dersler için en az CC harf notu veya karşılığı aranmadan başarılı olanlar bu derslerden muaf sayılabilir.
(4) Uluslararası ve ulusal öğrenci değişim programları kapsamında öğrencinin aldığı derslerin notları
Üniversitede uygulanan not sistemine dönüştürülerek not döküm belgesine işlenir.
(5) İlgili yönetim kurullarınca muafiyetleri uygun görülen dersler, not döküm belgesinde M harf notu ile gösterilir.
(6) Atatürk Üniversitesi mezunları veya öğrencilerinden, ÖSS’ye girerek yeniden Üniversitenin herhangi bir birimine kayıt hakkı kazananlar ile Yükseköğretim Kurulunca çıkarılan ve 21/10/1982 tarihli ve 17845 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre Üniversite içerisinde yatay geçiş yapan öğrenciler, daha önce Üniversitede alıp başarılı oldukları derslerden, muafiyet talebinde bulunabilir. İlgili yönetim kurullarınca muafiyetleri kabul edilen derslerin notları daha önce aldıkları harf notları olarak işlenir.
Değişim programları
MADDE 17 – (1) Üniversite ile yurt dışındaki bir üniversite arasında yapılan anlaşmalar uyarınca, öğrenci değişimi programı çerçevesinde, yurt dışındaki üniversitelere bir veya iki yarıyıl süre ile öğrenci gönderilebilir. Bu öğrencilerin kayıtları bu süre içerisinde Üniversitede devam eder ve bu süre eğitim-öğretim süresinden sayılır. Bu öğrenciler, o dönem için kendi bölümlerinde almaları gereken dersler yerine, değişim programı kapsamında gittiği üniversitede aldıkları derslerden sorumlu sayılır. Bu derslerin seçimi, ilgili program koordinatörü ve öğrenci danışmanlarının nezaretinde yapılarak, ilgili bölümün teklifi ve fakülte/yüksekokul yönetim kurulunun onayı ile kesinleşir. Bu derslerden alınan notlar, bu Yönetmeliğin 27 nci maddesine uygun olarak değerlendirilir. Değişim programları kapsamında gelen öğrencilere de, Üniversitede okudukları süre içerisinde bu Yönetmelik hükümleri uygulanır ve aldıkları dersler için kendilerine not döküm belgesi verilir.
(2) Yurt içindeki yükseköğretim kurumları ile Üniversite arasında yapılan ikili anlaşmalar çerçevesinde yürütülen değişim programları, ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür.
(3) Ön lisans ve lisans programlarının hazırlık ve birinci sınıfında okuyan öğrenciler, öğrenci değişim programlarından yararlanamaz.
(4) Katkı paylarının nasıl ödeneceği değişim programları çerçevesinde veya yapılacak ikili anlaşmalara görebelirlenir.

Yabancı dil hazırlık sınıfı
MADDE 18 – (1) Fakültenin/Yüksekokulun ilgili kurullarının önerisi, Senatonun kararı ve Yükseköğretim
Kurulunun onayı ile yabancı dil hazırlık sınıfı açılabilir. Hazırlık sınıflarında eğitim ve öğretim ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür.
(2) Yabancı dil eğitimi yapan bölüm/anabilim dalı hazırlık sınıfı uygulama esasları Senato tarafından belirlenir.
Devam zorunluluğu
MADDE 19 – (1) Teorik dersler, laboratuar ve benzeri çalışmaların en az %80’ine devam etmek zorunludur. Laboratuar ve benzeri derslerden başarılı olmak için, öğrenci devam şartını yerine getirmiş olsa bile, gerekli olan uygulamaları başarı ile tamamlamak zorundadır. Devamsızlıkları nedeniyle başarısız sayılan öğrencilerin listesi, yarıyılın/yılın son haftası içinde ilan edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sınavlar, Başarının Değerlendirilmesi, Eğitim-Öğretim Süresi ve Ek Süreler
Sınavlar
MADDE 20 – (1) Sınavlar; kısa süreli sınav, ara sınavı, yarıyıl/yıl sonu sınavı, tek ders sınavı, ek sınav, mazeret sınavı, muafiyet sınavı, bütünleme sınavı ve telafi sınavlarından oluşur. Bu sınavlar yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü ve/veya uygulamalı olarak çeşitli türlerde yapılabilir. Sınavların türleri, ilgili yarıyılın/yılın ilk iki haftası içerisinde duyurulur.
(2) Yarıyıl/yıl sonu ve bütünleme sınav süreleri en az iki ders saati, ara sınav süresi ise en az bir ders saatidir. Kısa süreli sınavlar ile çoktan seçmeli, boşluk doldurmalı gibi yapılan sınavlarda, sınav süresi ilgili öğretim elemanı tarafından belirlenir. Ancak, bu şekilde yapılan sınavların süreleri, kısa süreli sınavlar hariç, bir ders saatinden az olamaz.
(3) Öğrenciler; yarıyıl/yıl içi ara sınav ve çalışmalarından başka, yarıyıl/yıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Bu takdirde bir dersten yarıyıl/yıl içi çalışmalarının birbirlerine göre ağırlıklarının nasıl değerlendirileceği ilgili kurullarca karara bağlanır. Ara sınavların ve varsa laboratuar ve derse bağlı benzeri çalışmaların, ödev ve kısa süreli sınavların ortalamasının dersin ham notuna etkisi %30 - %70, yarıyıl/yıl sonu sınavının etkisi ise %30 - %70 aralığında olabilir.
(4) Ortak zorunlu derslerin her biri için yarıyıl esasına göre eğitim yapan birimlerde en az bir ara sınav, yıl esasına göre eğitim yapan birimlerde ise en az iki ara sınav ve bir yarıyıl/yıl sonu sınavı yapılır.
(5) Herhangi bir sınava girmeyen öğrenci, o sınav hakkını kullanmış ve o sınavdan sıfır (0) puan almış sayılır. Ayrıca, öğrencilerin, puanlamaya tabi tutulan ödev, seminer, panel gibi yarıyıl/yıl içi etkinliklerinden yapmadıkları veya katılmadıkları da aynı şekilde değerlendirilir.
(6) Yarıyıl/yıl içi sınavları ve derse bağlı diğer çalışmalar ile yarıyıl/yıl sonu sınavı puanları 100 üzerinden verilir.
(7) Sınavlara ilişkin esaslar şunlardır:
a) Kısa süreli sınav: Yarıyıl/yıl içinde haberli veya habersiz olarak ders saatinde yapılan kısa süreli sınavlardır. b) Ara sınavı: İlgili eğitim ve öğretim programının öngördüğü derslerden yarıyıl/yıl içinde yapılan sınavdır. Her
ders için yarıyılda en az bir, yılda ise en az iki ara sınavı yapılır. Ayrı ders niteliğindeki proje dersi, bitirme çalışması ve seminer için ara sınavı yapılmaz. Ayrıca bir ders içindeki projeler, ödevler, kısa süreli sınavlar, laboratuar ve benzeri çalışmaların yarıyıl/yıl içi değerlendirmeleri ara sınavı yerine geçebilir. Yarıyıl/yıl içi etkinliklerin puanlarının ortalaması yarıyıl/yıl sonu sınavı döneminden önce ilan edilir.
c) Yarıyıl/yıl sonu sınavı: Dersin okutulduğu yarıyıl/yıl sonunda akademik takvimde belirlenen tarihler arasında yapılan sınavdır. Bu sınavlara kayıt yenileme işlemlerini yaptırarak devam şartlarını yerine getiren ve uygulamalarda başarılı olan öğrenciler girebilir.
ç) Bütünleme sınavı: Kısmen veya tamamen sınıf geçme ve/veya yıllık sistem uygulanan birimlerde akademik takvimde belirlenen tarihlerde yapılan sınavdır. Öğrenciler, yarıyıl/yıl sonunda devam ve/veya uygulama şartlarını yerine getirdikleri halde başarısız oldukları derslerin bütünleme sınavlarına girebilir. Bütünleme sınavı yapılan dersin harf notunun hesaplanmasında, öğrencinin yıl içi sınav ve çalışmalarına ait notları aynı şekilde dikkate alınır. Yarıyıl esasına göre eğitim-öğretim yapan fakültelerde/yüksekokullarda bütünleme sınavı yapılmaz.
d) Telafi sınavı: Yaz okulu uygulaması yapamayacakları Senato tarafından onaylanan tek bölümlü/tek programlı fakülte/yüksekokullarda her yarıyıl için en fazla iki ders olmak üzere toplam dört dersten, akademik yıl sonunda, akademik takvimde belirlenen tarihlerde yapılan sınavlardır. Telafi sınavı yapılan dersin harf notunun hesaplanmasında, öğrencinin yıl içi sınav ve çalışmalarına ait notları aynı şekilde dikkate alınır. Telafi sınav hakkından faydalanan öğrenciler yaz okulu hakkından yararlanamaz.
e) Tek ders sınavı: Mezuniyetleri için yarıyıl/yıl sonunda devam ve/veya uygulama şartlarını yerine getirmiş, ancak tek dersten FF alarak başarısız olmuş öğrenciler için bir defaya mahsus olmak üzere, tek derse kaldığı yarıyıl/yıl veya bütünleme sınav dönemi sonunda yapılan sınavdır. Bu sınavdan yararlanmak isteyen öğrenciler, dilekçe ile başvurmaları halinde ilgili dekanlık/müdürlük kararı ile bu tek dersin sınavına, tek derse kaldığı anlaşılan yarıyıl, yıl veya bütünleme sınav dönemi sonunda girerler. Tek ders sınavı hakkı bir kez kullanılır. Tek ders sınavında FF notu alarak başarısız olan öğrenciler, daha önce devamını almış oldukları bu derse tekrar devam etmeksizin, akademik takvimde belirtilen güz ve bahar sınav dönemlerinde bu dersin sınavına girebilirler.
f) Ek sınav: Sınav şartlarını yerine getirmiş olmak kaydıyla kanunlarla verilmiş azami süreler sonunda mezun olamayan öğrenciler için yapılan sınavdır. Bu sınavdan yararlanmak isteyen öğrencilere, dilekçe ile başvurmaları halinde, ilgili dekanlık/müdürlük kararı ile bu Yönetmeliğin 30 uncu madde kapsam ve şartlarında iki ek sınav hakkı verilir. Öğrenciler, ek sınav haklarını kanunlarla verilmiş azami sürelerini tamamladıkları yarıyıl/yılı izleyen sınav dönemleri sonunda, bir sonraki yarıyıl/yıl başlamadan önce ilgili dekanlık/müdürlük tarafından uygun görülen tarihlerde kullanırlar. Uygulamalı ve uygulaması olan derslerle ilgili ek sınav şartlarının nasıl yerine getirileceği ilgili yönetim kurulunca belirlenir.
g) Mazeret sınavı: İlgili yönetim kurulunca kabul edilen haklı ve geçerli bir nedenden dolayı ara sınavlara ve yarıyıl/yıl sonu sınavlarına katılamayan öğrenciler için açılan sınavlardır. Mazeretleri ilgili yönetim kurullarınca kabul edilen öğrenciler sınav haklarını ilgili yönetim kurullarınca belirlenen tarihler arasında kullanır. Bütünleme sınavı uygulaması olan birimlerde yarıyıl/yıl sonu sınavları için mazeret sınav hakkı verilmez; bütünleme sınavı için mazeret sınav hakkı kullanılır. Kısa süreli sınavlar ile telafi sınavları için mazeret sınav hakkı verilmez.
ğ) Yabancı dil muafiyet sınavı: Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencilere ortak zorunlu yabancı dil dersinden
öğretim yılı başında açılan sınavdır. Bu sınav Senato tarafından belirlenecek esaslara göre yapılır.
h) Mezuniyet AGNO baraj sınavı: Mezuniyet durumuna gelmiş, ancak AGNO' ları 2,00'dan düşük olan öğrencilere AGNO’larını 2,00 veya üzerine çıkarmaları için son iki yılda almış oldukları derslerden en çok üç ders için yapılan sınavlardır. Bu öğrencilerin öncelikli olarak sınavlarına girecekleri dersler ilgili yönetim kurullarınca belirlenir.
(8) Uzaktan eğitim yapan ve/veya yukarıda tanımlanmayan sınav türlerine sahip fakülte/yüksekokullar; bu sınavların nasıl yapılacağını ve değerlendirileceğini, kendi eğitim-öğretim ve sınav uygulama esaslarına ilişkin kararlarında belirtirler.
(9) Tek ders/ek sınav haklarını kullanan öğrencilerin başarı notlarının hesaplanmasında yarıyıl/yıl içi etkinliklerinden alınan puanlar dikkate alınmaz. Tek ders sınavından başarısız olan öğrencilerin daha sonraki dönemlerde gireceği sınavların değerlendirmeleri tek ders sınavındaki gibi yapılır. Bu sınavlarda alınan not, ham not olarak kabul edilerek, sınavı yapan öğretim üyesi tarafından AL değeri göz önünde bulundurularak takdir edilen harf notu verilir. AL değeri ve üzerindeki not harfli nota çevrilir. AL’nin altındaki not ise FF olarak değerlendirilir.
(10) Sınav ve puanlamaya yönelik her türlü etkinliğin ölçüm sonuçları, bu sınav ve etkinliklerin yapılış tarihinden itibaren en geç on gün içinde ilgili öğretim elemanı tarafından öğrenci otomasyon sisteminde ve/veya ilan panolarında duyurulur.
Sınav programları
MADDE 21 – (1) Sınav programları, kısa süreli sınavlar hariç, ilgili bölüm/anabilim dalı başkanlığı ve/veya dekanlık/müdürlüklerce hazırlanır ve sınavlardan en az yedi gün önce ilan edilir. Sınav günleri ve yerleri dekanlığın/müdürlüğün bilgisi dışında değiştirilemez. Millî ve dinî bayramlar dışındaki Cumartesi ve Pazar günleri de sınav yapılabilir.
Başarı durumlarının ilanı
MADDE 22 – (1) Yarıyıl/yıl içi ve yarıyıl/yıl sonu sınavı sonuçlarına göre öğrencilerin başarı durumları, yarıyıl/yıl sonu sınavının yapıldığı tarihi izleyen on gün içinde, ilgili birim başkanlığınca dekanlığa/müdürlüğe bildirilir. Sonuçlar bölüm/anabilim dalı başkanlığı ve/veya dekanlık/müdürlük tarafından duyurulur.
(2) Bulundukları yarıyıl/yıl sonu itibarıyla bütün derslerini almış, başarmış ve disiplin cezası almamış öğrencilerden, AGNO’su 3,00 – 3,49 arasında olanlar yarıyıl/yıl onur öğrencisi; 3,50 - 4,00 arasında olanlar yarıyıl/yıl yüksek onur öğrencisi sayılır. Bu öğrencilerin listesi yarıyıl/yıl sonunda dekanlık/müdürlük tarafından ilan edilir.
Sınav evrakının saklanması
MADDE 23 – (1) Öğretim elemanı, yürüttüğü derse ait sınav evrakını notların ilan edildiği tarihten itibaren on gün içinde ilgili bölüm/anabilim dalı başkanlığına teslim eder. Bölüm/anabilim dalı başkanlığı ve/veya dekanlık/müdürlük ayrı bir arşivde bu evrakı iki yıl saklamak zorundadır.
Sınav sonucuna itiraz
MADDE 24 – (1) Bir sınavın veya yarıyıl/yıl içi çalışmasının sonucuna, sonucun ilanı tarihinden itibaren beş iş günü içinde, maddi hata yönünden itiraz edilebilir. İtiraz, bölüm/anabilim dalı ve/veya dekanlığa/müdürlüğe verilen bir dilekçe ile yapılır. Sınav kâğıtlarında, ilgili öğretim elemanınca maddi bir hata tespit edilirse, bu hata fakülte/yüksekokul yönetim kurulu kararı ile düzeltilir ve ilan edilir.
Sınavlarda kopya
MADDE 25 – (1) Sınav esnasında veya sınav evrakının incelenmesi sırasında kopya yaptığı, kopya yaptırdığı veya kopya yapılmasına yardım ettiği tespit edilen öğrenci o dersten başarısız sayılır. Ayrıca, söz konusu öğrenci hakkında, ilgili dekanlıkça/müdürlükçe 13/1/1985 tarihli ve 18634 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre işlem yapılır.
Başarı notu
MADDE 26 – (1) Bir öğrencinin bir dersten sağlayacağı başarının ölçülmesinde o derse ait yarıyıl/yıl içi çalışmalarından aldığı puanlar ile yarıyıl/yıl sonu sınavında aldığı puanlar dikkate alınır.

(2) Yarıyıl/yıl içi çalışmalarının yarıyıl/yıl içi notuna katkısı ile yarıyıl/yıl içi notunun ve yarıyıl/yıl sonu notunun ham başarı notuna katkıları; bu Yönetmeliğin 20 nci maddesine göre, ilgili birimlerin eğitim-öğretim ve sınav uygulama esaslarında belirlenir.
Başarı notunun hesaplanması
MADDE 27 – (1) Öğrencilerin başarı notunun hesaplanmasında, bağıl değerlendirme sistemi uygulanır. Bu değerlendirmede; dersin öğretim elemanı, dersi alan öğrencilerin yarıyıl/yıl içi ve yarıyıl/yıl sonu sınavlarından aldıkları puanların istatistiksel sonuçlarını dikkate alır. İstatistiksel işlemlerin nasıl yapılacağı Senato tarafından belirlenir. İlgili öğretim elemanı değerlendirme yaparken DKL altındaki puanları değerlendirmeye almaz. DKL’nin maksimum değeri 100 üzerinden 25’den az 35’ten fazla olmayacak şekilde, ilgili birimlerin eğitim-öğretim ve sınav uygulama esaslarında belirlenir. DKL uygulaması sonunda, değerlendirme dışı kalan öğrenci sayısı ilgili dersten devam alan öğrenci sayısının %30’unu aşamaz.
(2) İstatistiksel değerlendirmelerde AL’de dikkate alınır. Ham başarı puanları AL’nin altında kalan öğrenciler başarısız sayılarak FF notu ile değerlendirilir. AL ve DKL arasında kalan puanlar diğer puanlarla birlikte istatistiksel değerlendirmeye katılır. AL’nin değeri 35 – 45 aralığında olmak şartı ile ilgili birimlerin eğitim-öğretim ve sınav uygulama esaslarına ilişkin kararlarında belirtilir. Ancak sağlık bilimleri alanında eğitim-öğretim yapan fakülteler AL değerini azami 50 olarak belirleyebilir.
(3) Başarı notları ilan edildikten sonra, itiraz veya başka bir nedenle yapılan değişiklikler, o dersin daha önce yapılmış olan istatistiksel dağılımına yansıtılmaz.
(4) İlgili yönetim kurulu gerekli gördüğünde gerekçesi ile birlikte bir dersin başarı durumunun yeniden değerlendirilmesine karar verebilir.
(5) Harfle ilan edilen başarı notları, bunların ağırlık katsayıları ve anlamları aşağıda gösterilmiştir:
a) Harf Notu Ağırlık Katsayısı
AA 4,00
BA 3,50
BB 3,00
CB 2,50
CC 2,00
DC 1,50
DD 1,00
FF 0,00
M Muaf
G Geçer
Z Devamsız
b) Bunlardan;
1) Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır.
2) Bir dersten alınan DC ve DD notları, öğrencinin mezuniyet AGNO’suna bağlı olarak değerlendirilir. Öğrencinin AGNO’su başarı baraj notunun üzerinde ise bu dersler başarılı olarak tanımlanır. Ara yarıyıllarda/yıllarda ise, AGNO hesaplanmasında bu harf notları katsayıları ile değerlendirilir.
3) FF notu, ilgili dersten başarısız olan öğrencilere verilir. FF notu alan öğrenci, bu dersi verildiği ilk yarıyılda/yılda alarak devam ve sınav şartlarını yerine getirmek zorundadır.
4) M notu, bir yükseköğretim kurumundan yatay geçişle kabul edilen veya ÖSS’ye girerek yeniden kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilgili programa intibaklarında, önceden izledikleri yükseköğretim programında alıp CC ve üzeri harf notu veya karşılığı bir notla başarılı oldukları dersler için ilgili yönetim kurulu kararı ile muaf tutuldukları durumda kullanılır.
5) Dikey geçiş sınavıyla Üniversiteye gelen öğrencilerin lisans öğrenimine hazırlık programında FF aldıkları dersler başarısız olarak kabul edilir. Bu programda alınan derslerden en fazla iki dersten başarısız olan öğrenciler, AGNO’larına bakılmadan, başarısız oldukları dersleri üçüncü sınıfta almak kaydıyla, üçüncü sınıfa kaydedilir ve bu Yönetmelik hükümlerine göre öğrenimlerini sürdürürler. Dikey geçiş işlemleri ile ilgili diğer hususlarda, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.
6) Ortak zorunlu derslerin ara ve yarıyıl/yıl sonu sınavlarından alınan notların başarı notuna katkı oranı eşit olarak alınır. Başarı baraj notu 100 üzerinden en az 50’dir. 50 ve üzeri notlar G harf notu olarak değerlendirilir.
7) Başarı notu M ve G ile takdir edilen dersler, AGNO hesaplanmasında değerlendirmeye katılmaz.
8) Z, AGNO hesabında FF notu işlemi görür. Z ile değerlendirilen ders verildiği ilk yarıyılda/yılda alınarak devam ve sınav şartları yerine getirilir.
Ağırlıklı genel not ortalaması
MADDE 28 – (1) AGNO; öğrencinin fakülte/yüksekokulda öğrenimine başladığı andan itibaren, tamamlamış
olduğu yarıyıl/yıl da dahil olmak üzere, o güne kadar kayıt yaptırdığı her dersin kredi saati ile o dersin başarı notunun bu
Yönetmeliğin 27 nci maddesinde belirtilen ağırlık katsayısı ile çarpılarak tamamının toplanmasından elde edilen sayının, toplam kredi saatine bölünmesi ile hesaplanır. Bölme sonucu, virgülden sonra iki hane olacak şekilde yuvarlatılır.
(2) Yaz okulu sonunda hesaplanan AGNO, öğrencinin yaz okuluna başlamadan önceki AGNO’su yerine geçer.
(3) İkinci öğretim öğrencilerinden ilk %10’a girenlerin tespiti, bahar yarıyılı sonundaki AGNO hesabına göre yapılır.
Başarısızlık durumu
MADDE 29 – (1) Kısmen veya tamamen sınıf geçme ve/veya yıllık sistem uygulanan birimler hariç olmak üzere, başarı baraj notu 4,00 üzerinden 2,00’dır. En son hesaplanan AGNO’su ile bir önceki AGNO’su başarı baraj notunun altında olan öğrenci başarısız duruma düşer. Başarısız öğrenciler üst yarıyıllardan/yıllardan yeni ders alamaz. Bu öğrenciler öncelikle FF notu aldıkları dersleri almak zorundadır. Ancak öğrenciler istemeleri halinde, FF alarak kaldıkları bu dersler dışındaki dersleri de, AGNO’su başarı baraj notuna eşitleninceye veya daha yukarı oluncaya kadar, tekrar alabilir. Ders tekrarı ile AGNO’larını başarı baraj notuna eşitleyen veya bu notun üstüne çıkaran öğrenciler, Üniversiteye kayıt yaptırdığı tarih itibariyle bulunması gerektiği yarıyılda/yılda, ilgili birimlerin eğitim-öğretim ve sınav uygulama esasları çerçevesinde tercihen veya öncelikli olarak alt yarıyıllardan/yıllardan dersler alarak öğrenimlerine devam ederler. Başarısız statüde geçen süreler toplam öğretim süresinden sayılır.
(2) Başarısız duruma düşen öğrenciler, Üniversitede faaliyette bulunan öğrenci dernekleri, kulüpleri ve spor kollarına yönetici veya yönetim kurulu üyesi ve öğrenci temsilcisi olamaz; yurt içi, yurtdışı staj ve öğrencilerin yararlanabilecekleri değişim programları ile burslara aday gösterilemez.
Eğitim-öğretim süresi ve ek süreler
MADDE 30 – (1) Üniversitede, bu Yönetmeliği uygulayacak olan birimlerde ön lisans ve lisans düzeyinde öğrenim yapan öğrencilere, bu öğrenimlerini tamamlamak için tanınan azami süreler; iki yıllık ön lisans için dört, dört yıllık lisans için yedi yıldır. Öğrenciler, normal eğitim-öğretim süresi beş yıl olan programları sekiz yılda, altı yıl olan programları ise dokuz yılda tamamlamak zorundadır. Ancak, bu süreler sonunda kayıtlı olduğu öğretim kurumundan
mezun olabilmek için son sınıf öğrencilerine devam şartını sağlayıp başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı
verilir. Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş derse indirenlere bu beş ders için üç yarıyıl, ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl, sınıf geçme esasına göre öğretim yapılan kurumlarda iki öğretim yılı, üç veya daha az dersten başarısız olanlara ise sınırsız, başarısız oldukları derslerden açılacak sınavlara girme hakkı tanınır. Bunlardan uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz. İzledikleri programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları halde bu Yönetmelikte başarılı sayılabilmeleri için öngörülen not ortalamalarını sağlayamamaları sebebi ile ilişikleri kesilme durumuna gelen son yarıyıl, sınıf geçme esasına göre öğretim yapılan kurumlarda son sınıf öğrencilerine not ortalamalarını yükseltmek üzere son iki sınıfın diledikleri derslerinden sınırsız sınav hakkı tanınır. Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz. Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler, öğrenci katkı payını ödemeye devam eder, ancak sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamaz.
(2) Derslere devam yükümlülüklerini yerine getirdikleri halde, yıl içi ve yıl sonu sınav yükümlülüklerini bu maddede belirtilen hükümlere uygun olarak yerine getiremedikleri için yüksek öğretim kurumları ile ilişiği kesilen ve birinci sınıfta en fazla bir dersten, ara sınıflarda ise en fazla üç dersten başarısız olan öğrencilere, üç yıl içinde kullanacakları üç sınav hakkı, not ortalamasını tutturamadıkları için hazırlık sınıfı dâhil ara sınıflarda da sene kaybeden öğrencilere diledikleri üç dersten bir sınav hakkı verilir. Sınav hakkı verilenler, yıl içi veya yıl sonu sınavı olduğuna bakılmadan başvurmaları halinde her eğitim-öğretim yılı başında açılacak sınavlara alınırlar. Sınavların sonunda sorumlu oldukları tüm dersleri başaranlar, öğrenimlerine kaldıkları yerden devam eder. Bu durumda olan öğrencilerin sınavlara girdikleri süre, öğrenim süresinden sayılmaz. Bu sınavlara katılan öğrenciler, öğrencilik haklarından hiç bir şekilde yararlanamaz.
(3) Ek süre kullanan veya ara sınıflarda kurumları ile ilişiği kesilen öğrencilerin başarı notu, yarıyıl/yıl içi etkinliklerden alınan puanlar dikkate alınmadan, sadece bu sınavın notuna göre belirlenir. Bu sınavlarda alınan not, ham not olarak kabul edilerek, sınavı yapan öğretim üyesi tarafından AL değeri göz önünde bulundurularak takdir edilen harf notu verilir. AL değeri ve üzerindeki not harfli nota çevrilir. AL’nin altındaki not ise FF olarak değerlendirilir.
(4) Öğrencilerin mazeretsiz olarak, süresi içinde kayıt yenileme işlemini yaptırmaması veya yaptırıp da derslere, uygulamalara, sınavlara girmemesi; 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinde öngörülen süre ve ek sürelerin işlemesine engel olmaz. Bu Yönetmeliğin kayıt dondurmaya ilişkin hükümleri saklıdır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Kayıt Silme, Kayıt Dondurma, Mazeretler, İzinler, Tebligat ve Adres Bildirme, Yatay ve Dikey Geçişler ile Üniversite İçinde Bölüm veya Birim Değiştirme
Kayıt silme ve sildirme
MADDE 31 – (1) Öğrencilerin yazılı olarak kayıtlarının silinmesini istemeleri dışında, aşağıda belirtilen hallerde ilgili yönetim kurullarının kararı ile de kayıtları silinir:
a) 2547 sayılı Kanunun öngördüğü süreler içerisinde başarı sağlayamamış olmak,
b) İlgili mevzuat hükümlerine göre Üniversiteden çıkarılma cezası almış olmak,
c) Mazeretsiz olarak süresi içerisinde üst üste iki defa ders kaydını yenilememiş olmak,
ç) Kanunla verilen sınırsız sınav hakkını üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç kullanmamış olmak,
d) İkinci öğretim öğrencileri için öğrenim ücretini kanuni süresi içinde yatırmamış olmak, e) 2547 sayılı Kanunda belirtilen diğer hallerin ortaya çıkması.
Mazeretler
MADDE 32 – (1) Aşağıda belirlenen haklı ve geçerli bir sebeple mazeret beyan eden öğrenciler, mazeretlerinin bitiş tarihinden itibaren en geç beş iş günü içinde ilgili dekanlığa/müdürlüğe başvurmak zorundadır. Bu süre içerisinde bildirilmeyen mazeretler kabul edilmez.
(2) Mazeretlerde haklı ve geçerli nedenler şunlardır:
a) Öğrencinin üniversite hastanelerinden veya diğer sağlık kuruluşlarından alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelenmiş bulunan sağlıkla ilgili mazeretlerinin olması,
b) 2547 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi uyarınca öğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar nedeniyle öğrenime Yükseköğretim Kurulu kararınca ara verilmesi,
c) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olmak kaydı ile doğal afetler nedeni ile
öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalmış olması,
ç) Birinci derece yakınlarının ölümü veya bunların ağır hastalığı halinde bakacak başka kimsenin bulunmaması nedeni ile öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda olduğunu belgelendirmesi ve bunun ilgili yönetim kurulunca kabul edilmesi,
d) Öğrencinin öğrenimine devam etmesini engelleyen ekonomik nedenlerin ortaya çıkması, e) Öğrencinin tutuklu olması,
f) Kesinleşmiş bir mahkumiyet halinin veya Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre yükseköğretim kurumundan süreli uzaklaştırma veya çıkarma cezası dışındaki hallerin bulunması,
g) Öğrencinin tecil hakkını kaybetmesi veya tecilin kaldırılması nedeni ile askere alınması, ğ) İlgili yönetim kurulunun mazeret olarak kabul edeceği diğer hallerin ortaya çıkması.
Mazeretlerle ilgili yapılacak işlemler
MADDE 33 – (1) İlgili yönetim kurulunca kabul edilen haklı ve geçerli mazeretlerle ilgili olarak, aşağıdaki esaslara göre işlem yapılır:
a) Mazeret süreleri kayıt dondurma işlemini gerektirmeyecek öğrencilere; giremedikleri sınavlar için, istemeleri halinde bu Yönetmeliğin 20 nci maddesinin yedinci fıkrasının (g) bendinde belirtilen kapsam ve koşullarda mazeret sınav hakkı verilir.
b) Haklı ve geçerli nedenlerle mazereti kabul edilen öğrencilerin öğrenim süreleri, ilgili yönetim kurulu kararı ile dondurulur.
c) Öğrencinin devamsızlığının hesaplanmasında, sağlık raporu dâhil, mazeretli geçen süre dikkate alınmaz.
ç) Öğrenciler, mazeretli kabul edildikleri süre içinde sınavlara giremez, girenlerin sınavı geçersiz sayılır.
Kayıt dondurma
MADDE 34 – (1) Kayıt dondurmak için yapılacak başvurular ders kaydı yaptırmış olmak şartı ile yarıyılın/yılın ilk on iş günü içinde yapılır. Ancak bir eğitim-öğretim yılı kayıt dondurmak isteğinde olan öğrenciler için ders kaydı yaptırma şartı aranmaz. Bu öğrenciler başvurularını ders kayıt süresi içinde yapar. Sağlık nedenine dayanan kayıt dondurma istekleri bu sürenin dışındadır. Öğrencinin kayıt dondurma isteği bir yarıyıldan/yıldan az olamaz. Haklı ve geçerli nedenler çerçevesinde eğitim-öğretim süresince en çok iki yarıyıl/bir yıl süre ile kayıt dondurulabilir.
(2) Basit şizofreni, paranoid şizofreni, disasosiyatif sendrom, borderline vakalar gibi ruhsal bozukluklar nedeniyle tüm öğrenim süresi içinde en fazla iki yıl süreyle kayıt dondurulabilir. Bu süreyi aşan öğrencilerden yeniden sağlık raporu alınmak ve incelenmek suretiyle, öğrenime devam edip edemeyeceklerine ilgili yönetim kurulu karar verir.
(3) Ruhsal bozukluklar dışındaki sağlık sorunları nedeniyle kayıt dondurmada süre aranmaz.
(4) Öğrencinin tutuklu olması durumunda, müracaat etmeleri halinde ilgili yönetim kurulunun kararı ile bu durumun sona ereceği tarihe kadar kaydı dondurulur.
(5) Kayıt dondurmak için dekanlığa/müdürlüğe başvuruda bulunan öğrencilerin kayıtları, bu Yönetmeliğin 32 nci maddesinde belirtilen haklı ve geçerli nedenlerin varlığı halinde yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde ilgili yönetim kurulu kararı ile dondurulabilir.
(6) Öğrenci, kayıt dondurduğu yarıyılda/yılda öğrenimine devam edemez ve sınavlara giremez. Kayıt donduran
öğrencinin azami öğrenim süresi kayıt dondurma süresi kadar uzatılır.
İzin
MADDE 35 – (1) Öğrencilerin izinli sayılma durumlarında aşağıda belirtilen işlemler yapılır:
a) Öğrenciye eğitim-öğretimine katkıda bulunacak Üniversite dışı burs, staj, araştırma gibi imkânların doğması halinde, ilgili yönetim kurulunun kararı ve Üniversite Yönetim Kurulunun onayı ile izin verilebilir. İzinli olduğu süre normal öğrenim süresinden sayılmaz.
b) Kültürel ve sportif faaliyetlere Üniversite adına katılacaklar ile 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunun 29 uncu maddesi gereğince yurtiçi ve yurtdışındaki müsabakalara ve bunların hazırlık çalışmalarına katılmaları Rektörlük tarafından uygun görülerek görevlendirilen öğrenciler, görevlendirilme süresi içerisinde giremedikleri ders veya sınavlar için izinli ve mazeretli sayılır.
c) Fakülte/yüksekokul adına kültürel ve sportif faaliyetlere katılan öğrencilerin izinli ve mazeretli sayılmalarına ilgili yönetim kurulu karar verebilir.
Tebligat ve adres bildirme
MADDE 36 – (1) Öğrencileri doğrudan ilgilendiren tüm idari işlemlere ait tebligatlar öğrencilerin kayıt sırasında bildirdikleri adrese iadeli taahhütlü olarak yapılır. Tüm öğrencileri ilgilendiren genel nitelikteki duyurular ise ilgili birimlerin web sayfasında veya duyuru panosunda ilan edilmek suretiyle yapılır.
(2) Fakülteye/yüksekokula kayıt yaptırırken bildirdikleri adresi değiştirdikleri halde, bunu fakültenin/yüksekokulun ilgili birimlerine bildirmemiş olan veya yanlış ve eksik adres vermiş bulunan öğrencilerin yükseköğretim kurumundaki mevcut adreslerine tebligatın gönderilmesi halinde, tebligat kendilerine yapılmış sayılır.
Yatay ve dikey geçişler
MADDE 37 – (1) Üniversitenin fakülte ve yüksekokullarına yapılacak yatay ve dikey geçişler ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yapılır.
Üniversite içi bölüm ve birim değiştirme
MADDE 38 – (1) Öğrenciler Üniversite içinde benzer bölümler ve birimler arası geçiş yapabilir. Geçişlerle ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.
BEŞİNCİ BÖLÜM

Çift Ana Dal Lisans Programı ve Yan Dal Programı, Mezuniyet Tarihi, Diplomalar ve Verilme Şartları
Çift ana dal lisans programı ve yan dal programı
MADDE 39 – (1) Çift ana dal programında; bir bölümün/programın öğrencileri lisans öğrenimleri süresince, aynı fakülte/yüksekokul içinde veya dışında kayıtlı oldukları bölüme/programa konu bakımından yakın olan başka bir bölümün/programın derslerini aynı zamanda takip edebilir.
(2) Öğrenciler, kayıtlı oldukları lisans programlarını başarıyla yürüten öğrencilerin ilgi duydukları başka bir dalda bilgilenmelerini sağlamak amacıyla yan dal programına kayıt olabilirler.
(3) Çift ana dal ve yan dal programına ilişkin esaslar Senatoca belirlenir.
Mezuniyet tarihi
MADDE 40 – (1) Öğrencinin mezuniyet tarihi, başarılı olduğu son sınavının yapıldığı gündür. Ancak, bu tarihe kadar staj, endüstriye dayalı öğretim, bitirme ödevi, bitirme projesi, bitirme tezi, diploma çalışması, arazi çalışması ve diğer sebeplerle mezun olamayan öğrenciler, bu çalışmaların tamamlanarak kabul edildiği tarihte mezun olur. Mezuniyetleri, bir sonraki akademik yıla taşan öğrenciler ise o eğitim-öğretim yarıyılında/yılında katkı payını veya ikinci öğretim ücretini öderler.
Diplomalar ve verilme şartları
MADDE 41 – (1) Üniversitenin bir fakülte veya yüksekokulunun bir eğitim-öğretim programında almak zorunda oldukları bütün dersleri, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarıyla tamamlayan ve AGNO’su en az 2,00 olan öğrencilere bu programın lisans veya ön lisans diploması verilir.
(2) Mezuniyet durumuna geldiği halde AGNO’sunu yükseltmek isteyen öğrenciler, takip eden eğitim-öğretim yarıyılında/yılında bir defaya mahsus olmak üzere, istedikleri ve önceden başarmış oldukları son iki yılın dersleri için öğrenim harcını yatırmak şartıyla açılacak dersleri yeniden alabilir. Bu şekilde alınan dersler için alınan notların en yükseği geçerlidir.
(3) Son yarıyılda/yılda FF notu almadıkları halde, AGNO'ları 2,00'ın altında olan öğrenciler, son iki yarıyılda/yılda DD, DC veya CC notu aldıkları en çok üç dersten mezuniyet AGNO baraj sınavına girerler. Öğrenciler bu sınav haklarını, ilgili yönetim kurullarının uygun göreceği tarihlerde kullanır. Bu sınava girmeyenler için mazeret sınavı
açılmaz.
(4) Diplomalar hazırlanıncaya kadar öğrenciye diplomasını alırken iade etmek üzere, geçici mezuniyet belgesi verilir. Diplomaların şekli ve üzerinde yer alacak bilgiler, ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenir.
(5) Diplomanın kaybı halinde bir defaya mahsus olmak üzere diploma yerine geçecek, diplomanın kaybından dolayı düzenlendiği belirtilen ve diploma bilgileri bulunan bir belge verilir.
(6) Bir lisans programının en az ilk dört yarıyıl veya iki yılının bütün derslerinden başarılı olan öğrencilere, istemeleri halinde ön lisans diploması verilir. Ön lisans diploması almak için yapılacak başvurular her hangi bir süre ile sınırlı değildir. Ön lisans diploması alanların Üniversiteyle ilişiği kesilmiş sayılır.
Üniversiteden ayrılma
MADDE 42 – (1) Kendi isteği ile öğrencilikten ayrılacak olanlar, merkezde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına, merkez dışında ilgili dekanlığa/müdürlüğe bir dilekçe ile başvururlar. Kaydı silinen öğrenciye kayıt için verdiği diploma, isteği üzerine geri verilir. Bu yolla ayrılan öğrencinin yeniden kaydı yapılmaz.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 43 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri ile
Yükseköğretim Kurulu, Senato, ilgili yönetim kurulu veya ilgili kurul kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler
MADDE 44 – (1) Aşağıdaki yönetmelikler yürürlükten kaldırılmıştır:
a) 1/3/2001 tarihli ve 24333 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atatürk Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-
Öğretim ve Sınav Yönetmeliği,
b) 17/10/2002 tarihli ve 24909 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atatürk Üniversitesi Meslek Yüksekokulları
Ön Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği,
c) 29/7/2007 tarihli ve 26597 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği,
ç) 23/1/2006 tarihli ve 26058 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atatürk Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği,
d) 23/2/2009 tarihli ve 27150 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Lisans
Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği,
e) 23/2/2009 tarihli ve 27150 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Lisans
Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği,
f) 24/7/2002 tarihli ve 24825 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği,
g) 29/7/2007 tarihli ve 26597 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Lisans
Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği,
ğ) 24/7/2002 tarihli ve 24825 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Lisans
Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği,
h) 2/8/2002 tarihli ve 24834 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Lisans
Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği,
ı) 31/7/2002 tarihli ve 24832 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği,
i) 24/7/2002 tarihli ve 24825 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim
Fakültesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği,
j) 21/8/2001 tarihli ve 24500 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği,
k) 24/11/2000 tarihli ve 24240 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği,
l) 24/7/2002 tarihli ve 24825 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Lisans
Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği,
m) 12/5/2008 tarihli ve 26874 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor
Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği,
n) 31/7/2002 tarihli ve 24832 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu
Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği,
o) 31/7/2002 tarihli ve 24832 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atatürk Üniversitesi Erzurum Sağlık
Yüksekokulu Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği,
ö) 14/8/2007 tarihli ve 26613 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atatürk Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve
Otelcilik Yüksekokulu Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği,
p) 22/10/1992 tarihli ve 21383 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atatürk Üniversitesi Erzincan Meslek
Yüksekokulu Endüstriye Dayalı Öğretim Yönetmeliği,
r) 22/7/2002 tarihli ve 24823 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atatürk Üniversitesi Ağrı Eğitim Fakültesi
Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği,
s) 5/12/2003 tarihli ve 25307 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atatürk Üniversitesi Ağrı Sağlık Yüksekokulu
Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği,
ş) 4/8/2003 tarihli ve 25189 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atatürk Üniversitesi Bayburt Eğitim Fakültesi
Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği.
İntibak
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayım tarihinden önce Üniversiteye kayıtlı olan öğrencilere, bu Yönetmeliğin 44 üncü maddesiyle yürürlükten kaldırılan ilgili yönetmelik hükümleri uygulanır. Ancak bu öğrenciler istekleri ve yazılı başvuruları halinde bu Yönetmelik hükümlerine göre eğitim-öğretimlerini sürdürürler.
(2) Kayıt donduran öğrenciler, eğitim ve öğretimlerine yeniden başladıklarında, bulundukları sınıfta uygulanan

yönetmelik hükümlerine tabi olurlar.
(3) 2008-2009 öğretim yılında hazırlık sınıfında öğrenimlerini tamamlayan öğrenciler, bu Yönetmelik hükümlerine göre öğrenimlerini sürdürürler.
Yürürlük
MADDE 45 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 46 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Atatürk Üniversitesi Rektörü yürütür.