PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Atatürk Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği


genc__osman
01.09.2010, 18:21
Tanım ve Amaç

Madde 1 — Yaz Okulu, üniversite eğitim ve öğretim olanaklarını güz ve bahar yarıyılları dışında da değerlendirerek eğitim öğretim kapasitesini artırmayı amaçlayan; düşük AGNO'lu öğrencilere AGNO'larını
yükseltme; herhangi bir dersten başarısız olan öğrencilere yaz döneminde bu dersleri başarabilmek; başarılı öğrencilere ise daha kısa sürede mezun olabilme olanağını sağlayan, aynı zamanda Yan Dal ve Çift Ana Dal Programına kayıtlı öğrencilerin programı izlemelerini kolaylaştıran ek bir eğitim öğretim programıdır. Ancak aynı öğretim yılına ait üçüncü bir yarıyıl değildir.

Akademik Takvim

Madde 2 — Yaz Okulunun akademik takvimi, bahar dönemi sonundaki yarıyıl sonu sınavlarının
tamamlanmasından en az iki hafta sonra başlayacak şekilde ilgili fakülte, yüksek okul kurulunun ve lisansüstü dersler içinde ilgili enstitü kurulunun önerisi üzerine Üniversite Senatosunca belirlenir. Akademik takvimde, ö n kayıt ve kesin kayıt tarihleri de belirtilir.

Öğretim Süresi

Madde 3 — Yaz Okulunun süresi 7 haftadır. Yaz Okulunda açılan her ders için normal dönemde
yapılan toplam ders saati kadar ders yapılır. Yaz Okulunda alınan derslerin kredileri ön lisans, lisans veya
lisansüstü programlarında belirtildiği gibidir.

Açılacak Derslerin Saptanması ve Derslere Kayıt

Madde 4 — Atatürk Üniversitesi fakülte, yüksek okul ve enstitülerinin öğretim programlarında yer alan
bütün derslerin, verilmesi gerekli olan yarıyıllarda (güz veya bahar) bir kez açılması zorunludur. Bu derslerin
Yaz Okuluna ertelenmesi mümkün değildir.

Madde 5 — Yaz Okulunda bir dersin açılabilmesi için o derse kayıtlı öğrenci sayısı en az 25 (yirmi beş) olmalıdır. Bir derse kayıt yaptıran öğrenci sayısı 50 (elli) den fazla ise lisans ve ön lisans dersleri için ilgili fakülte ve yüksek okul yönetim kurulu; lisansüstü dersler için ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile bu dersin paralel şubesi açılabilir. Zorunlu hallerde bu sayılar yönetim kurulunca değiştirilebilir.

Madde 6 — (Değişik:RG-25/5/2009-27238)
Yaz Okulunda açılacak ön lisans ve lisans dersleri fakülte/yüksekokul bölüm/anabilim dalının, lisansüstü dersler ise enstitülerin ilgili anabilim dallarının, dersi verecek öğretim elemanının olumlu görüşü üzerine fakülte/yüksekokul veya ilgili enstitü kurulunun onayı ile belirlenen ve en geç bahar yarıyılı sınav sonuçlarının ilanını izleyen hafta içinde, ilgili birimlerde ilan edilir. Bir ders, en fazla iki öğretim elemanı tarafından yürütülebilir. Ancak, normal eğitim-öğretim programlarında haftalık ders saati altı saat ve üzerinde olan dersler için, dersi verecek öğretim elemanı sayısı ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenir. Öğrenciler Yaz
Okulu Akademik Takviminde belirtilen tarihler içerisinde bu derslere kayıt yaptırırlar. Kayıt yaptıran öğrenci
sayısına göre, dersin açılıp açılmayacağı hususunda bu Yönetmeliğin 5 inci maddesi hükümleri uygulanır.
Eğitim-öğretim programlarında yıllık olarak belirlenen dersler Yaz Okulunda açılmaz.
İkinci öğretim yapılan bölümlerde/programlarda açılacak derslere, örgün ve ikinci öğretim öğrencileri birlikte kayıt yaptırabilirler. Öğrenciler, farklı kodlu fakat aynı içerikli aynı kredi/saatli derslere, ilgili kurumun yönetim kurulu kararı ile kayıt yaptırabilir.

Madde 7 — (Değişik:RG-25/5/2009-27238)
Yaz Okulunda öğrenciler; alt yarıyıllara ait hiç almadıkları, alıp da sınavına girme hakkı elde edemedikleri, alıp da başarısız oldukları veya AGNO'larını yükseltmek istedikleri dersleri alabilir. Fakülte, yüksekokul ve enstitülerin ilgili mevzuatına göre başarılı olan öğrenciler üst yarıyıllara ait dersleri de yaz okulunda alabilir. Yan dal veya çift ana dal programına ait dersler Yaz Okulunda tamamlanabilir. Lisansüstü bilimsel hazırlık sınıfı öğrencileri ile lisans programlarının dikey geçiş intibak programı öğrencileri de yaz okulundan ders alabilir.

MADDE 8 – (Değişik:RG-31/5/2010-27597)
Yaz okuluna kayıt yaptıran her öğrenci toplam en fazla 12 kredilik ders alabilir; ancak, bir dersin kredi saatinin 12’nin üzerinde olması halinde sadece bu ders alınabilir. Yaz okulu sonunda mezuniyete bir dersi
kalabilecek öğrencilere azami 12 kredi saati miktarına ilaveten bir ders daha verilebilir. Yıllık kayıt donduran öğrenciler yaz okulundan ders alamaz.

Madde 9 — Yaz Okulunda açılan derslere diğer üniversitelerin öğrencileri kontenjan uygun olduğu takdirde ilgili yönetim kurulu kararı ile kabul edilebilir.
Atatürk Üniversitesi öğrencileri, diğer üniversitelerin yaz öğretimlerinden; lisans ve ön lisans dersleri için ilgili fakülte ve yüksek okul yönetim kurullarının; lisansüstü dersler için de ilgili enstitü yönetim kurulunun uygun görmesi kaydıyla faydalanabilirler.

Madde 10 — Yaz Okulunda, dersler başladıktan sonra kayıt dondurma, ders ekleme, ders değiştirme ve ders bırakma işlemi yapılmaz.

Madde 11 — Yaz Okulundan önceki yarıyıl sonu itibarıyla ilişiği kesilme durumuna gelen öğrenciler
Yaz Okuluna kayıt yaptıramaz.

Madde 12 — Yaz Okulunda mazeret sınavları açılmaz. Yaz Okulu sınav döneminde ek sınav hakkı da kullanılamaz. Sınırsız sınav hakkı kullanma durumunda olan öğrenciler ise isterlerse diğer öğrencilerle aynı koşullarda Yaz Okuluna devam edebilirler.

Başarı Durumu ve Değerlendirme

Madde 13 — Yaz Okulunda açılan derslerin devam, ara sınav, yarıyıl sonu sınavı değerlendirmesi ve
başarı durumunun tespiti lisans/ ön lisans dersleri için ilgili fakülte/yüksek okul ve lisansüstü dersler için ilgili
enstitünün öğretim ve sınav yönetmeliklerinde belirtildiği şekilde yapılır.

Madde 14 — Yaz Okulunda alınan derslerin başarı notları, bunu takip eden güz yarıyılı başında hesaplanan genel not ortalamasında dikkate alınır.

Diğer Hükümler

Madde 15 — (Değişik:RG-25/5/2009-27238)
Yaz Okulu sonunda mezuniyet durumuna gelen öğrencilere geçici mezuniyet belgesi verilir. Bu öğrencilerin mezuniyet sıralaması, bahar yarıyılı sonunda yapılan mezuniyet sıralamasını değiştirmeyecek şekilde belirlenir.

Madde 16 — Yaz Okulunda geçen süre öğretim süresinden sayılmaz.

Mali Hükümler

Madde 17 — Yaz Okulunda ders veren öğretim elemanlarına, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel
Kanununun 11 inci maddesi kapsamında Maliye Bakanlığınca saptanan esaslara göre belirlenecek ders ücreti ödenir.

Madde 18 — (Değişik:RG-25/5/2009-27238)
Öğrenciler yaz okulu öğrenim ücretlerini kayıt esnasında öderler. Yaz Okulunda normal örgün öğretim öğrencileri, yaz okulu öğrenim ücretlerini Yükseköğretim Kurulunca belirlenen esaslara göre öderler. İkinci öğretim öğrencilerden Yaz Okuluna katılanlar, normal örgün öğretim öğrencilerinin Yaz Okulu öğrenim ücretlerinin iki katını öderler.

Hüküm Bulunmayan Haller

Madde 19 — Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde fakülte, yüksek okul veya ilgili enstitü
yönetim kurulları karar verir.

Yürürlükten Kaldırma

Madde 20 — 24/4/1996 tarih ve 22620 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atatürk Üniversitesi Yaz
Okulu Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 21 — Bu Yönetmelik Yaz Okulu programlarına kayıt yaptıran öğrencilere uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 22 — Bu Yönetmelik hükümlerini Atatürk Üniversitesi Rektörü yürütür