PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : 2010 ÖSS AOBP Hesaplaması


Mr.Muhendis
14.07.2010, 00:55
2010 AOBP Hesaplaması

ORTAÖĞRETİM BAŞARI PUANI VE AĞIRLIKLI ORTAÖĞRETİM BAŞARI PUANLARI HESAPLAMA YÖNERGESİ

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sisteminde, adayların yerleştirme puanlarının hesaplanmasında kullanılan Ortaöğretim Başarı Puanları iki aşamada hesaplanır.

1. Aşamada: ÖSYS’ye başvuran her aday için, adayın okulu, bitirme yılı ve diploma notu dikkate alınarak Orta Öğretim Başarı Puanı (OBP) olarak adlandırılan bir puan hesaplanır.

2. Aşamada ise, adayların OBP’leri mezun oldukları okulların YGS başarıları ile ağırlıklandırılarak her aday için Sözel, Sayısal ve Eşit Ağırlıklı olmak üzere 3 Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanı (AOBP-SÖZ, AOBP-SAY ve AOBP-EA) hesaplanır.


A. ORTAÖĞRETİM BAŞARI PUANININ (OBP) HESAPLANMASI

A.1. Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) her aday için mezun olduğu okul, mezun olduğu yıl ve diploma notu ile mezun olduğu okulun ilgili yıla ilişkin Diploma Notu İstatistikleri kullanılarak hesaplanır. OBP’lerin hesaplandığı dönemde mezun durumda olmayan adaylar için diploma notu yerine not ortalaması kullanılır.

A.2. Okulların Diploma Notu İstatistikleri:

Okulların Diploma Notu İstatistikleri her okul için, her yıl ayrı ayrı hesaplanır. Bir okulun bir yıla ilişkin Diploma Notu İstatistikleri hesaplanırken okulun o yıl son sınıfında okuyan öğrenciler dikkate alınır. Okul Diploma Notu İstatistiklerinin hesaplanmasında son sınıf öğrencilerinden mezun durumda olanların diploma notları, mezun durumda olmayanların ise diploma notuna benzer biçimde hesaplanan not ortalamaları kullanılır. Okul Diploma Notu İstatistiklerinin hesaplanmasında ÖSYS’ye başvuran adaylar yanında, ÖSYS’ye başvurmayan adayların diploma notu ya da not ortalamaları da dikkate alınır. Yönergenin sonraki kesimlerinde adayların diploma notları ile diploma notu gibi hesaplanmış not ortalamaları kısaca “diploma notu” diye nitelenecektir.

Not : Okulların Diploma Notu İstatistikleri; son sınıf öğrenci sayısı beşten az , ortalaması sıfır veya standart sapması birden küçük (yüzlü not sisteminde) olması halinde belirlenmez. Bu durumda okulun değerleri, var ise eski yıllardaki değerinden yok ise Türkiye ortalamalarından çekilir.


A.2.1. Okul Diploma Notu İstatistiklerinin Hesaplanmasında kullanılan değişkenler

N Okuldaki son sınıf öğrencilerinin (öğrenim durumu = 1) sayısı

xort Diploma notlarının ortalaması

s Diploma notlarının standart sapması

xm En küçük diploma notu

x1 En büyük diploma notu

N1 En büyük diploma notuna sahip aday sayısı

m Diploma notların alt sınırı : m = max (xm ,xort - 3s)

M1 Diploma notların üst sınırı:

M1 = min (x1 ,xort + 3s) + D1

D1 = (N1 – 1) / N * s

x2 Varsa, x1in altında en az 4 adayın sahip olduğu ilk diploma notu

(yoksa x2 = x1 , M2 = M1, x3 = x1 , ve M3 = M1)

N2 Varsa x2 notuna sahip aday sayısı (N2³ 4 ; x2 yoksa N2 = 0)

M2 Varsa x2 ve altındaki notlar için üst sınır:

M2 = max[M1, M1 – (x1 – x2) + D2]

D2 = (N2– 1) / N * s

x3 Varsa, x2nin altıda en az 8 adayın sahip olduğu ilk diploma notu

( yoksa x3 = x2 ve M3 = M2)

N3 Varsa x3 notuna sahip aday sayısı (N3³ 8 ; x3 yoksa N3 = 0)

M3 Varsa x3 ve altındaki notlar için üst sınır:

M3 = max [M2, M1 – (x1 – x3) + D3]

D3 = (N3 – 1) / N * s


A.2.2. Okul Diploma Notu İstatistikleri Hesaplama Algoritması:

a) Yüzlü not sisteminde 50’nin altındaki diploma notlarını 50 yaparak N, xort ve sdeğerlerini hesapla.

b) Hesaplanan xort ve sdeğerlerine göre:

varsa (xort – 4 s)’dan küçük diploma notlarını (xort – 4 s) sayarak,

varsa (xort + 4 s)’dan büyük diploma notlarınıda (xort + 4 s)sayarak

xort ve sdeğerlerini yeniden hesapla.

c) xm, x1 , N1 , m , M1 , x2 , N2, M2 , x3 , N3 , M3 değerlerini hesapla.

xm= min (diploma notları)

x1 = max (diploma notları)

m = max (xm ,xort - 3s)

M1 = min (x1 ,xort + 3s) + D1

D1 = (N1–1) / N * s


x1’inaltında en az 4 adayın sahip olduğu bir not (x2) varsa

N2 : x2 notuna sahip aday sayısı (N2³ 4)

M2 = max[M1, M1 – (x1 – x2) + D2]

D2 = (N2 –1) / N * s

yoksa

x2 = x1

N2 = 0

M2 = M1

x3 = x1

N3 = 0

M3 = M1 ;


x2’inaltında en az 8 adayın sahip olduğu bir not (x3) varsa

N3 : x3notuna sahip aday sayısı (N3³ 8)

M3 = max[M2, M1 – (x1 – x3) + D3]

D3 = (N3–1) / N * s

yoksa

x3 = x2

N3 = 0

M3 = M2 ;


d) Yüzlü not sisteminde50’nin altında olup 50 yapılan diploma notlarını eski değerlerine döndür.


A.3. Adayların Ortaöğretim Başarı Puanlarının Hesaplanması:

Her adayın OBP’si adayın diploma notu (x) ile adayın mezun olduğu okulun, adayın mezun olduğu yıla ilişkin Diploma Notu İstatistikleri kullanılarak aşağıdaki algoritmaya göre hesaplanır:

a) eğer x £ x3 ise M = M3

değilseeğer x £ x2 ise M = M2
değilse M = M1

olarak hesapla.

b) OBP = 500 – (M – x) / (M - m) * 400

c) eğer OBP > 500 ise OBP = 500 yapılır

d) eğer OBP < 100 ise OBP = 100 yapılır
B. AĞIRLIKLI ORTAÖĞRETİM BAŞARI PUANLARININ HESAPLANMASI

B.1. Ortaöğretim Başarı Puanları, ortaöğretim kurumlarının ilgili yıldaki Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) puan ortalamalarına göre ağırlıklandırılacak ve her aday için Sözel, Sayısal ve Eşit Ağırlıklı olmak üzere 3 Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanı (AOBP-SÖZ; AOBP-SAY ve AOBP-EA) hesaplanacaktır.

B2. Yükseköğretim programlarına yerleştirmede kullanılan YÖSS puanları ile ek puanların hesaplanmasında Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanları kullanılacaktır.

B3. Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanları hesaplanırken adayın Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) ile, okulun adayın mezun olduğu yıla ilişkin YGS İstatistikleri kullanılacaktır. Eğer bir okul için, aday sayısı YGS istatistiklerinin elde edilmesi için yeterli değilse ya da yeterli dağılım bulunmuyorsa, bu okullar için ağırlıklandırma işlemleri ÖSYM Yürütme Kurulunun vereceği kararlar doğrultusunda yürütülecektir.

B4. Okul YGS İstatistiklerinin Hesaplanması

Her yıl her okul için Sözel, Sayısal ve Eşit ağırlıklı puan türlerinin her biri için aşağıdaki YGS istatistikleri oluşturulur:

X : Bir okulun son sınıf düzeyindeki öğrencilerinin YGS puanlarının ortalaması.

YGS puan ortalaması hesaplanırken 2005 ve öncesi için ÖSS-SÖZ, ÖSS-SAY ve ÖSS-EA notları; 2006 – 2009 arası için de ÖSS-SÖZ-1, ÖSS-SAY-1 ve ÖSS-EA-1 notları; 2010 yılı YGS-SAY için YGS-1 ve YGS-2’nin ortalamalarının ortalaması , YGS-SOZ için YGS-3 ve YGS-4’ün ortalamalarının ortalaması , YGS-EA için YGS-5 ve YGS-6’nın ortalamalarının ortalaması kullanılır.

A : Okul ortalamalarının (X lerin) 100 – 450 arası notlara dönüştürülmesi ile elde edilen notlar:

A = 100 + 350 * (X – Xmin) / (Xmax – Xmin)

Xmax : YGS’deki en büyük puan ortalaması

Xmin : YGS’deki en küçük puan ortalaması

Yukarıdaki formüllerin uygulanması ile her okul için Sayısal, Sözel ve Eşit Ağırlıklı olmak üzere üç YGS puan ortalaması (X değeri) ve üç A değeri hesaplanacaktır.

Not: Okulların geçerli yılda YGS puan ortalamalarının hesaplanabilmesi için YGS’ye başvuran son sınıf öğrenci sayılarının (öğrenim durumu 1 olan) 5 ve 5’ten fazla olması ve YGS1, YGS-2, YGS-3, YGS-4, YGS-5 ve YGS-6 puanlarının sıfırdan büyük olması gerekmektedir. Aksi durumda okulun değerleri var ise eski yıllarda ki değerlerinden, yoksa mevcut yıldaki Türkiye değerlerinden çekilir.

B5. Adayların Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanlarını Hesaplama Algoritması


AOBP Hesaplama Formülü:

http://www.osym.gov.tr/Genel/rg.ashx?DIL=1&BELGEANAH=36121&RESIMISIM=formul.jpgKAYNAK (http://www.osym.gov.tr/Genel/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFF8DF7C92FCA5B4D058 82D53A8A1E323A5)