PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Organik Tarımda Toprak İşleme


organik memo
28.05.2010, 21:02
EKOLOJİK TARIMDA TOPRAK İŞLEME

Yoğun toprak işlemenin toprağın doğal verimliliğini azalttığı, fiziksel kimyasal ve daha da önemlisi biyolojik özelikleri olumsuz yönde etkilemektedir. Örnek olarak: humusun giderek yok olması ve erozyon olayının hızla artması gösterilebilir.

Toprağın işlemesi; toprağın mevcut durumunun değiştirilmesi demektir.

Toprak işlemenin amacı; toprağı mümkün olduğu kadar toz haline getirerek ufalamak, toprağın su tutma kapasitesini arttırmak, toprağı verimli kılan mikroorganizmaları koruyarak, kültür bitkisinin gelişmesini sağlayan fiziksel, kimyasal ve biyolojik olaylar için uygun şartları hazırlamaktır.

Genel olarak toprak işleme üç kısma ayrılabilir:

 1)Temel toprak işleme(sonbahar toprak işlemesi)
 2)Tohum yatağı hazırlama(ekimden önce toprak işleme)
 3)Vejetasyon esnasında toprak işleme(bakım işleri ve yabancı ot mücadelesi)

Bitkisel üretimde kullanılan toprak işleme teknikleri ana hatlarıyla;

 Geleneksel toprak işleme,
 Koruyucu toprak işleme,
 Bitkisel üretimde toprak işlemesiz ekim(doğrudan ekim) yöntemi, şeklinde gruplandırabiliriz.

Geleneksel Toprak işleme: Bu sistemde pullukla toprak işleme esastır. Temel toprak işleme tohum yatağı hazırlama ve ekim işleri ayrı ayrı yapılabildiği gibi tohum yatağı hazırlama ve ekim veya tüm işlemler birleştirilerek de uygulanabilir. Tohum yatağı hazırlama sırasında yaylı kültivatör+döner tırmık kombinasyonu veya diskli tırmık kullanıldığı gibi toprak fazla kabartılmışsa merdane veya sürgü ile toprak bastırılarak tohum yatağı ekime hazır hale getirilmektedir.

Koruyucu Toprak işleme: Bu sistemde toprağı devirerek işleyen pulluk kullanılmaz. Pulluğun yerini çizel almaktadır. Çizel toprağı devirmeden işler ve toprağı kabartır. Toprak rutubetinin toprak işlemeden sonra azalması pulluğa göre çizelde daha az olmaktadır. Tohum yatağı hazırlamada ise daha çok traktör kuyruk milinden hareket alarak çalışan toprak işleme makineleri kullanılmaktadır.

Koruyucu toprak işlemede iki temel düşüncenin gerçekleşmesi amaçlanır:

• 1)Ön bitki veya ikinci ürün artıklarının tarla yüzeyine veya yüzeye yakın katmanlara yerleştirilmesi. Böylece tarla yüzeyi tüm yıl boyunca erozyon ve toprak kaymak tabakasına karşı korunur.

• 2)Toprak işlemede işlem sayısının azaltılması. Böylece toprak sıkışıklığından korunmuş uygun bir toprak yapısı elde edilir.

Toprak İşlemeden Ekim(Doğrudan Ekim): Toprak işleme yapılmaz. Bir önceki ürünün anızına ekim gerçekleştirilir. Anızda tıkanmadan çalışabilen özel ekim makinelerine ihtiyaç vardır. Sisteminin başarısı iklim ve toprak koşullarına ekim makinesinin performansına ve yabancı ot mücadelesine bağlıdır.

Ekolojik tarıma uygun toprak işleme;ekolojik tarımın toprak işlemeden beklentileri maddeler halinde şu şekilde özetlenebilir:

• Toprak işleme toprakta su ve rüzgâr erozyonuna yol açmamalı
• Toprak içindeki organizmaların yaşamalarına uygun en iyi ortamı hazırlamalı
• Topraktaki makro mikro besin elementlerinin kaybolmasını önlemeli
• Toprağın su ve hava bilânçosunu uygun biçimde düzenlemeli
• Toprakta sıkışmayı önlemeli, bitkinin kök gelişmesine uygun ortamı hazırlamalı
• Toprağa verilecek materyalin toprak altına ve özellikle kök bölgesine verilmesini sağlamalı
• Pulluk gibi toprağı devirerek işleyen aletleri mümkün olduğunca az kullanmalı bunun yerine çizel, kültivatör gibi toprağı devirmeden işleyen aletler tercih edilmelidir.

Koruyucu toprak işleme tekniklerinden bazıları şu şekilde açıklanabilir:

1)Minimum Toprak İşleme: Geleneksel yönteme göre daha az sayıda işleme yapılır.Bazı uygulamalarda pulluk kullanılmaktaysa da özellikle traktör kuyruk milinden hareket alarak çalışan toprak işleme makineleri tercih edilmelidir.

2)Malçlı Toprak İşleme: Malçlı toprak işlemede ağır kültivatörler birincil toprak işleme aletleri olarak kullanılır. Malç tarımın amacı toprak neminin muhafazası rüzgâr ve su erozyonun azaltılmasıdır. Özellikle erozyon tehlikesi olan topraklarda uygulanabilir

Erozyon kontrolü için üç yolla bitki artıkları(malç)kullanabilir:

1)Bitki artıkları tarlada hasattan sonra bırakılır
2)Bitki artıkları toprağa karışabilir.
3)Bitki artıkları kıyılarak yüzeye serpilerek toprak yüzeyi kaplanır.ayçiçeği ve pamuk saplarının kıyılması bu bakımdan önemlidir.